« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., 28. října 373/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

28._rijna_7_planek_suteren.jpg
28.ŘÍJNA 7/373
<br> SUTERÉN
28._rijna_7_planek_prizemi.jpg
28.ŘÍJNA 7/373
<br> "Lidl <.>
<br> 50%;-
<br> Ill
<br> vam
<br> PŘÍZEMÍ
28._rijna_7_planek_1.patro.jpg
1.PATRO
<br> 7/3 73
<br> ŘÍJNA
<br> 28 <.>
Vymezeni_jednotky.jpg
5M (11:2 Mama
<br> Smlouva o visuvbe
uzavfené dle § 17 zékona I; 72/1994 Sb <.>
<br> B.Vymezeni novych jednotek v domé
(§ 18,odstavec 1,pism.b)
<br> vistavbou budou ziskény tyto novéjednotky:
<br> Jednotka 6.<.> 373/101 1e nebytovy prostor,slouZlcl k obchodnlm aéemm <,>
situovany v 1.PP,1.a 2.NP.Vlastnikem této jednotky (po jejlm dokonéeni)
bude stavebnlk - Hlavni mésto Praha,ust.Méstskou bisti Praha 1 <.>
Celkové podlahové plocha jednotky je 455,30 m2 <.>
<br> Souéésti jednotky je jeji vnitfinl instalace (potrubni rozvody vody <,>
kanalizace,vzduchotechniky,elektroinstalace apod <.>,kromé stoupaclch vedeni
vbetné uzaviracich ventilfl) <.>
<br> Do vIastnictvf iednotky dale patfl podlahova krylina,nenosné pfiéky <,>
vniti‘nl dvefe a vnitfni strany vstupnich dvel‘l <.>
<br> K vlastnictvi iednotky dale patfl spoluvlastnicky pod" o velikosti
4 553 I 14 494 na spoleénYch ééstech domu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nehytovi jadnotka 3731101
é.m.Mistnost plocha m2
01.08 vytahova §achta 4.05
01.09 Strojovna VZTakoteIna 23.80
01.21 Obchodnlpfocha 44.72
01.22 Schodiété 6.13
01.23 Obchodnlplocha 7.60
01.24 Obchodnlplocha 32,05
01.25 Schodfété 2,64
01.26 Schodiété 2.79
01.27 Kanoetéf—zézemi 5.89
01.28 Same 4,80
01.29 Umwama 3.98
01.30 WC 1,48
1.08 Vitahové éachta 4,05
1.21 Obchodniplocha 132.37
1.22 Schodiété 6,54
1.23 Eskalétor 9,74
2.08 Viltahové sachta 4,05
2.21 Obchodnlplocha 143,48
2.23 Eskalator 15,14
Celkovfi plocha 455.30
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> strané 4
Tech._popis_28._rijna_NP_101.pdf
28.října 373/7,Staré Město – Praha 1 - NP 101
<br>
<br> Nebytový prostor č.101 se nachází v 1.PP,1.NP a 2.NP bytového domu,který patří SVJ <.>
<br> Vstup do NP je prosklenými dveřmi přímo u ulice 28.října 373/7.Celá uliční část NP je
<br> prosklená.Dům je v části města s dobrou občanskou vybaveností a dopravní obslužností
<br> v blízkosti stanice metra Můstek,trasa A,B <.>
<br> NP o velikosti 455,30 m2 se skládá ze tří částí a je kolaudován jako nepotravinářská prodejna <.>
<br> V současnosti je prostor využíván jako prodejna oděvů a dalších oděvních doplňků.Z 1.NP je
<br> přístup do 2.NP eskalátory a do 1.PP schodištěm.V prostoru je rovněž k využití výtah
<br> k dopravě zboží.Prostor je celkově v dobrém stavu,podlaha kryta linem,stylová výmalba,el <.>
<br> osvětlení,vzduchotechnika a je vybaven EPS <.>
usneseni.pdf
Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ
<br> 23.schůze
<br> číslo UR20_0677 ze dne 15.06.2020
<br> Nebytové prostory v domě č.p.373,k.ú.Staré Město,28.října 7,Praha 1
<br> Rada městské části
<br> 1.bere na vědomí
<br> 1.1 žádost stávajícího nájemce obchodní firmy S.E.K.s.r.o <.>,IČ: 25051024 nebytových prostorů v 1.podzemním,1.a 2.nadzemním podlaží domu č.p.373,k.ú.Staré Město,28.října 7,Praha 1 o prodloužení nájemní smlouvy do roku 2028 + 5 let opce s tím,že v případě nesouhlasu s prodloužením smlouvy žádá o předčasné ukončení smlouvy ke dni 30.06.2020 <,>
<br> 1.2 upřesnění žádosti týkající se nájemní smlouvy dle bodu 1.1 s tím,že nájemce potvrzuje zájem o dohodu o předčasné ukončení smlouvy <.>
<br> 2.schvaluje
<br> dohodu o skončení nájmu nebytové jednotky číslo 373/101 v 1.podzemním,1.a 2.nadzemním podlaží domu č.p.373,k.ú.Staré Město,28.října 7,Praha 1,nájemce: S.E.K.s.r.o <.>,IC: 25051024,a to ke dni 30.06.2020
<br> 3.schvaluje záměr podle 5 36 odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru: 3.1 č.p.373,k.ú.Staré Město,28.října 7,Praha 1
<br> nebytová jednotka číslo 373/101 v 1.podzemním,1.a 2.nadzemním podlaží domu,výměra 455,3 m2,kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna,stávající účel nájmu: obchod s oblečením - prodejna a v části nebytové jednotky ve 2.nadzemním podlaží domu kavárna s občerstvením
<br> 4.ukládá
<br> zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 v souladu s bodem 3) tohoto usnesení
<br> 4.1 Zodpovídá: Mgr.XXXX XXXXX,Termín: XX.XX.XXXX Vedoucí odboru OTMS
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/6759 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> 5.ukládá
<br> informovat žadatele v souladu s bodem 2) a 3) tohoto usnesení
<br> 5.1 Zodpovídá: Mgr.XXXX XXXXX,Termín: XX.XX.XXXX Vedoucí odboru OTMS
<br> 6.ukládá
<br> uzavřít dohodu o skončení nájmu nebytové jednotky dle bodu 2) tohoto usnesení
<br> 6.1 Zodpovídá: Ing.Petr Iv-Iejma,Termí...
28._rijna_7.pdf
Pořadové číslo: 55/7/2020/Z Odbor technické a majetkové správy
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 Úřad městské části,Vodičkova 18,115 68 PRAHA 1 - Nové Město
<br> Doba vyvěšení: od 1.7.2020 do 30.7.2020
<br> Ulice: 28.října č.p.: 373 č.o.: 7 k.ú.Staré Město,Praha 1
<br> Záměr podle 5 36,odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru
<br> nebytová jednotka číslo 373/101 v 1.podzemním,1.a 2.nadzemním podlaží domu,výměra 455,3 m2,kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna,stávající účel nájmu: obchod s oblečením — prodejna a v části nebytové jednotky ve 2.nadzemním podlaží domu kavárna s občerstvením (předchozí nájem byl ukončený dohodou ke dni 30.06.2020)
<br> (registrace zájemců na prohlídky — te1.č.221 097 548 (549)
<br> (usnesení číslo UR20_0677 ze dne 15.06.2020)
<br> Mgr.XXXX XXXXX vedoucí odboru techni ' a majetkové správy Úřadu MČ Praha 1
<br> Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03 08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR— NEOTVÍRAT <.>
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_67_.jpg
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_65_.JPG
(u,E LA-EM\I$1 \
<br> ŽE * „ W
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_64_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_60_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_57_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_56_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_53_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_50_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_49_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_47_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_46_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_45_.JPG
28.rijna_373.7-NP_101-2.2008_42_.JPG

Načteno

edesky.cz/d/3981663

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz