« Najít podobné dokumenty

Praha 1 - Záměr dle § 36 odst. (1) zák. č. 131/2000 Sb., Petrské náměstí 1097/7

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Praha 1.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Petrske_namesti_1097_7planek.jpg
Fřea1zr—Ealáeé r1£án1éěsštgi
<br> potraviny <,>
<br> 1 chmdba 2 prodejna & Sklad 4 sklad 5 obchmd & sklad 7 Chodba _ Šatna ? HD výlohy
<br> celkem
<br> lahůdky
<br> 97UU mi 43„40 má 313,155 muí 14.mu mh Mia „ 1:42- mf.Eb.55,3 „„a
<br> 351 Na mi
<br> !,k.<.> : mii Q13Ú m1
<br>.',-_,L') aw“—
<br> 1ól,Q“ m2
<br> fm
<br> 37/'].C)É?77
<br> ! „ě uv '( Q / = / 4,5 / / / M! L E :; &.\ |.í A? : »? T & a" &— QF
<br> XXXX bo domu
Petrske_namesti_1097_7_planek_PV.jpg
Č.P.1097 [] bytovéanebytovéjednndcyapřísÍušenstvÍ ' ' " —,' čp1097*“É_Í-Í 113222147 Petrská náměstí 7 » _ * ' Petrská náměstí 7 v Obec-thn
<br> Obec - Praha V 1 :! é d ' Kat území —Nuvé Město spo : n pms10ry bu ovy.— Kal.území—Nové Městu '
<br> Plán I.PP.svétlfk Plán I.NP
<br> m.j.10971102 248,5 1112
<br> n.j.[097/10] 147,5 m2
Petrske_namesti_1097_7_NJ_101_PV..jpg
Jednotka je ohmniéena vnin‘ui stranou obvodovy'lch zdi,vnéjéi stranou vstupnich dvei'i avniti‘ni
stranou vnéj§ich oken <.>
<br> K vlastnictvi jednolky é.1097/101 déle patfi spoluvlastnickjl podfl o Velikosti 1475/24061 na
spoleénich ééstech Budovy,které j sou popsény v (:1.III tohoto prohléEeniA
<br> S vlastuictvimjednotky jsou spojena prfiva k Pozemku,specifikovanému v 5.1.I tohoto prohlééeni <.>
K jednotce néleii prfivo spoluuiivat spoleéné éésti Budovy <.>
<br> 20.Nebytové jednotka E.1097/102 jc ncbytovy prostor - prodejna,uxm’stén v1.NP a mezipatfe
pfedmétné Budovy <.>
<br> Jednotka 6.1097/ 102 st: sklédé z:
<br> 1.NP prodejny 24,40 m2
prodejny 5,60 1112
prodejny 23,70 m2
prodejny 7,50 1112
prodejuy 62,00 1112
WC 4,30 m2
chodby 3,10 m2
kuchyné 13,30 m2
<br> mezipatto
prodejny 39,10 m2
prodejny 23,80 ml
prodejuy 7,70 m2
prodsjny 15,40 m2
prodejny 12,00 m2
chodby 3,00 m2
WC 3,60 m2
<br> pfiéemi celkové plocha nebytového prostoru je 248,5 n12 <.>
<br> Vybaveni néleiejici k jednotce:
<br> a)WC misa 2ks
b)umyvadlo lks
c)vodovodni baterie 31G
<br> Souézisti jednotky jc veikeré jeji with]! instalace (potrubni rozvody vody,véetné vodoméru
auzavimcich ventilfi,plynu,elekuoinstalace,odpady,apod.) kromé stoupacich vedeni véetné
uzaviracich vantilfl pied jednotkou <.>
<br> K vlastuictvi jednotky dale patfi :
<br> a) uéélapné vrstvy podlah a stropnl vystrojenl prostor v mistnostech
<br> b) nenosné pHéky
<br> c) vnitini (Wei: 2: vnitf'ni olcua nachézejici se uvnin" jednotky,jakoi i vnitfni a vnéjEi strany vstupnich
dveH a oken pHsluEejicich k jednotce
<br> d) vniti'm' e1.rozvody a k nim pfipojené instalaéni pfedméty (svétla,zéfivky,zésuvky,vypinaée) od
elektroméru pro danou jednotku <.>
<br> Jednotka je ohram'éena vuitfni stranou obvodovych zdi,vnéj§i stranou vsmpm'ch dvefi avm‘ti-ni
stranou vnéj§ich oken <.>
<br> K vlastnictvi jednotky r3.1097/102 déle patfi spoluvlastnick}? podfl o velikosti 2485/2406] na
spoleénjlch ééstech Budovy,které jsou popsény v 61.III tohoto prohléfienl <.>
<br...
Petrske_namesti_1097_7_NJ_101_PV.jpg
V H ”(CO ; (751/; I LCM,£7 a) néilapné vrstvy podlah a stropm’ vystroj eni prostor v mismostech b) nenosné pfiéky c) vnili‘ni dvei'e a vnitx‘rfi okna nachézejici se uvnitn" jednotky,jakoi i vnitx'ni a vnéj§i strany vstupnich dveh’ a oken pfisluiejicich k jednotce d) with! e1.rozvody a k nim pfipojené instalaéni piedméty (svétla,zéfivky,zésuvky,vypinaée) od eleldroméru pro danou j cdnotku.Jednotka je ohmniéena vnitfm’ eranou obvodovich zdI,vnéj§1 stranou vstupnich dvefl avnitf'ni snanou vnéj §1ch okeu.K j ednotce néleii prz'wo vyhradnflso uiivéni sklepni kéje umisténé ve sklepni mistnosti ve spoIeEnYch ééstech v 1.PP pfedmétné Budovy.K vlastnictvi jednotky 6.1097/18 déle patfl spoluvlastnick}? podfl o velikosti 1426/2406] na spoleEnSIch ééstech Budovy,které jsou popsény v 61.III tohoto prohlééeni.S Vlastuictvimjednotkyjsou spojena prz'wa k Pozemku,specifikovanému v él.I tohoto prohiéEeni.K jednotce nélefl prévo spoluuflvat spoleéné éésti Budovy.19.Nebytovzi jednotka E.1097/101 je nebytovy prostor - prodejna,umistén V IN? pfedmétné Budovy.Jednotka é.1097/101 se sklédé z: prodejny 25,30 m2 vestibulu 9,00 1112 prodejny 37,70 m2 kuchyné 23,90 m2 chodby 4,80 m2 WC 1,50 1112 umyvémy 2,10 m2 Eamy 7,50 1112 kanceléi‘e 12,90 m2 skladu 22,80 n12 pfiéemi celkové plocba nebytového prostoruje 147,5 m2.Vybavcni néleiejici k jednotce: a)WC misa lks b)umyvadlo lks c)vodovodm’ baterie st Souéésti jednotky je ve§keré jeji vnitf'ui instalace (potrubni rozvody vody,véetné vodoméru auznviracich ventilfi,ply-nu,elektroinstalace,odpady,apod.) kromé stoupacich vedeui véctué uzavimcich ventilt'l pied jednotkou.K vlastnictvi jednotky déle patfi : a) né§lapné vrstvy podlah a stropni vystrojeni prostor v mismostech b) nenosné pfiéky c) vm'ti'ni dveie a vniti'ni okna nachézejici se uvnin" jednotky,jakoi i vnitf-ni a vnéjéi strany vstupnich dvcf'i a oken pHsluEejicich kjednotce d) vnitfni elmzvody a k nim pfipojené instalaéni pfedméty (svétla,zéfivky,zésuvky,vypinaéc) 0d elektroméru pro danou j ednotku.Strum: 1...
NP-Petrske_namesti_1097_7_technicky_popis.pdf
Petrské náměstí 1097/7,Nové Město – Praha 1 - NP 101
<br> Nebytový prostor č.101 se nachází v 1.NP bytového domu,který patří SVJ.Vstup do NP je
<br> přímo z Petrského náměstí samostatným vchodem.Výkladce jsou orientovány do ulice
<br> Truhlářská a do Petrského náměstí.Dům je v části města s dobrou dopravní obslužností
<br> v blízkosti stanic metra Florenc (trasa C,B) a náměstí Republiky (trasa B),tramvají a vlaku
<br> z Masarykova nádraží.<.>
<br> NP o velikosti 147,50 m2 byl kolaudován jako potravinářská prodejna s odpovídajícím
<br> zázemím pro tento účel.Prostor je v dobrém stavu,světlá výmalba,el.osvětlení <.>
usneseni.pdf
Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ
<br> 23.schůze
<br> číslo UR20_0676 ze dne 15.06.2020
<br> Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č.p.1097,k.ú.Nové Město,Petrské náměstí 7,Praha 1 - dohoda
<br> Rada městské části
<br> 1.schvaluje
<br> dohodu o skončení nájmu nebytové jednotky číslo 1097/101 v 1.nadzemním podlaží domu č.p.1097,k.ú.Nové Město,Petrské náměstí 7,Praha 1,nájemce: Inteligencia s.r.o <.>,IC: 02391384,a to ke dni 30.06.2020
<br> 2.ukládá
<br> uzavřít dohodu o skončení nájmu v souladu s bodem 1) tohoto usnesení
<br> 2.1 Zodpovídá: Ing.Petr l-Iejma,Termín: 30.06.2020 starosta MC P1
<br> 3.schvaluje záměr podle 5 36 odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru: 3.1 č.p.1097,k.ú.Nové Město,Petrské náměstí 7,Praha 1
<br> nebytové jednotka Číslo 1097/101 v 1.nadzemním podlaží domu,výměra 147,50 m2,kolaudovaný stav: prodejna potravin a lahůdek
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
<br> 4.ukládá
<br> zveřejnit záměr na úřední desce Úřadu městské části Praha 1 dle bodu 3) tohoto usnesení
<br> 4.1 Zodpovídá: Mgr.XXXX XXXXX,Termín: XX.XX.XXXX Vedoucí odboru OTMS
<br> Ing.XXXX XXXXX XXXX XXXXX starosta městské části Praha X X.místostarosta městské části Praha 1
<br> zpracoval: XXXXXXX XXXXXXXXXX,Katastr Nové Město (část) předkládá: MUDr.XXX XXXXXXX,člen RMC PX bod jednání: BJXXXX/XXXX
<br> V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou je dokument zveřejněn v upravené podobě <.>
Petrske_namesti_7.pdf
Pořadové číslo: 54/7/2020/Z Odbor technické a XXX etkové správy
<br> MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA X Úřad městské části,Vodičkova 18,115 68 PRAHA 1 - Nové Město
<br> Doba vyvěšení: od 1.7.2020 do 30.7.2020
<br> Ulice: Petrské náměstí č.p.: 1097 č.o.: 7 k.ú.Nové Město,Praha 1
<br> Záměr podle & 36,odst.(1) zákona čís.131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru
<br> nebytová jednotka číslo 1097/ 101 v 1.nadzemním podlaží domu,Výměra 145,50 m2,kolaudovaný stav: prodejna potravin a lahůdek,(přechozí nájem byl ukončený dohodou ke dni 30.06.2020)
<br> (registrace zájemců na prohlídky— te1.č.221 097 548 (549)
<br> (usnesení číslo UR20_0676 ze dne 15.06.20
<br> Mgr.XXXX XXXXX vedoucí odboru technické a XXX etkové správy Úřadu MČ Praha X
<br> Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2020 do 17:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1,Vodičkova 18,Praha 1,a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR— NEOTVÍRAT <.>
Petrske_namesti_1097_7_IMG_20200623_144740.jpg
Petrske_namesti_1097_7_IMG_20200623_144701.jpg
Petrske_namesti_1097_7_IMG_20200623_144633.jpg
%
Petrske_namesti_1097_7_IMG_20200623_144630.jpg
Petrske_namesti_1097_7_IMG_20200623_144557.jpg
1097?
Petrske_namesti_1097_7.jpg

Načteno

edesky.cz/d/3981656

Meta

Prodej   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Praha 1      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz