« Najít podobné dokumenty

Město Krnov - Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - OZNÁMENÍ o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rodinný dům Brantice, parc.č. 1634/8 - novostavba objektu vč. staveb souvisejících" - č.j. KRNOOV-50873/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Krnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Městský úřad Krnov, Odbor výstavby - OZNÁMENÍ o uzavření veřejnoprávní smlouvy - "Rodinný dům Brantice, parc.č. 1634/8 - novostavba objektu vč. staveb souvisejících" - č.j. KRNOOV-50873/2020
str.1 z 2 č.j.KRNOOV-50873/2020 komo
<br>
IČ: 296139,DIČ: CZ00296139 Č
<br> Telefon: 554 697 111,fax: 554 610 418,e-mail: epodatelna@mukrnov.cz,ID DS: ndgbdc9,www.krnov.cz
<br>
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV
<br> 
VITKRNVD_2980
<br> ODBOR VÝSTAVBY
HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1
794 01 KRNOV
<br>
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne:
<br> Naše č.j.: KRNOOV-50873/2020 komo
<br> Naše zn.: OV/7853/2020/komo
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXXXX XXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: mkomorousova@mukrnov.cz
<br>
<br> Datum: 29.6.2020
<br>
O Z N Á M E N Í
<br> o uzavření veřejnoprávní smlouvy
<br>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „stavební zákon“) obdržel dne 12.6.2020 od stavebníků,kterými jsou:
<br> - XXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,SPC G 461/36,794 01 Krnov a
<br> - XXXXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Budovatelů 2008/8,794 01 Krnov <,>
<br> zastoupených Pavlínou Frydrychovou,IČ 414 25 952,Opavská 512/33,794 01 Krnov,návrh na
<br> uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 78 odst.5 o umístění a provedení stavby s názvem:
<br> "Rodinný dům Brantice,parc.č.1634/8 - novostavba objektu vč.staveb souvisejících"
<br> na pozemcích parc.č.1634/8,1935/2 v katastrálním území Brantice <.>
<br> Veřejnoprávní smlouva podle ustanovení § 78 odst.5 stavebního zákona nahrazuje územní rozhodnutí
<br> podle § 79 a § 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 115 stavebního zákona <.>
<br> Městský úřad Krnov,odbor výstavby,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c)
<br> stavebního zákona v souladu s ustanovením § 78a odst.5 stavebního zákona
<br> o z n a m u j e <,>
<br> že pro výše uvedenou stavbu byla dne 15.6.2020 uzavřena veřejnoprávní smlouva o umístění a
<br> provedení stavby č.j.KRNOOV-46043/2020 komo,která nabyla účinnosti dne 18.6.2020 <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXX XXXXXXXXXXX
<br> referent...

Načteno

edesky.cz/d/3981447

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Krnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz