« Najít podobné dokumenty

Obec Kruh - Veřejné zasedání zastupitelstva obce 22.6.2020 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kruh.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 22.6.2020.pdf [0,18 MB]
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
<br> 22.6.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
Přítomno: 7 členů zastupitelstva
XXXXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXXX XXXXX,XXXXXX XXXXXX <,>
<br> XXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX <,>
<br>
X občanů
<br>
Zasedání bylo zahájeno v 17,oo hodin
ukončeno v 18,50 hodin
<br>
zasedání zahájil starosta obce XXXX XXXXXXXX,přivítal přítomné a konstatoval,že je přítomno
<br> tolik zastupitelů,aby bylo zasedání usnášeníschopné <.>
<br>
zapisovatelem navržen: XXXXXXXX XXXXX
<br>
ověřovateli zápisu navrženi: XXX XXXXXX a XXXXX XXXXXXXXX
<br>
(hlasování: / X : X : X / pro: Horáčková,Vancl,Buchar,Mládek,Dejmek,Pršala,Sedláček/
<br> proti: 0,zdržel se: 0)
<br>
1) Seznámení s programem zasedání
<br> 2) Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> 3) Projednání schválení vstupu obce Kruh do Sdružení místních samospráv
<br> 4) Projednání možnosti uzavření smlouvy s firmou Vodní zdroje Chrudim na provedení
<br> čerpacích zkoušek ve vrtech K - 4 na p.p.č.963/14 a KM - 1 na p.p.č.1116/3 pro zjištění
<br> jejich vydatnosti a kvality vody v nich a zpracování odborných posudků k nim
<br> 5) Projednání možnosti koupě nebo směny pozemků 963/14 (140 m2) a 963/11 (130 m2)
<br> pro zajištění ochranného pásma vrtu K-4
<br> 6) Projednání žádosti občana o směnu p.p.č.975/7 díl b za část p.p.č 1243/1 s doplatkem
<br> 7) Projednání koupě nebo směny p.p.č.328/1,p.p.č.322 a p.p.č.324 v k.ú.Kruh
<br> pro případnou stavbu ČOV
<br> 8) Projednání koupě p.p.č.372/1 a následné směny za p.p.č.320 potřebnou
<br> pro případnou stavbu ČOV
<br> 9) Usnesení
<br> 10) Závěr
<br>
<br> 1)Starosta obce seznámil přítomné s programem zasedání.Potom vyzval zastupitele
<br> k případnému doplnění programu.Jiné návrhy nebyly a o programu bylo hlasováno
<br>
<br> (hlasování: / 7 : 0 : 0 / pro: Horáčková,Vancl,Buchar,Mládek,Dejmek,Pršala <,>
<br> Sedláček,proti: 0,zdržel se: 0)
<br>
<br>
<br> 2) kontrola usnesení z posledního zasedání.Zpráva o uplatň...
Usnesení 22.6.2020.pdf [0,12 MB]
Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kruh konaného
<br> dne 22.6.2020 v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>
<br>
24/2020 ZO schvaluje přistoupení obce Kruh do Sdružení místních samospráv
<br> ČR na základě § 46 a § 84 odst.2 písm.e zákona o obcích č.128/2000 Sb.<,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a čl.3 Stanov Sdružení místních samospráv České
<br> republiky
<br>
25/2020 ZO ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky
<br> a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních
<br> samospráv ČR,a to ve lhůtě dvou týdnů od jednání zastupitelstva obce <.>
<br>
<br> 26/2020 schvaluje provedení čerpací zkoušky ve vrtu KM - 1 na p.p.č.1116/3
<br> a zpracování odborných posudků k nim
<br>
<br> 27/2020 schvaluje podání žádosti o dotaci ke Státnímu fondu životního
<br> prostředí na provedení čerpacích zkoušek a zpracování odborného posudku
<br> na vrt KM - 1
<br>
28/2020 ZO bere na vědomí informace o možnostech koupě nebo směny
<br> pozemkových parcel číslo 963/14 a 963/11 pro zajištění ochranného pásma
<br> vrtu K - 4
<br>
<br> 29/2020 schvaluje směnu p.p.č.945/7 část b a 1220 za část p.p.č.1243/1
<br> s doplatkem ve prospěch obce
<br>
<br> 30/2020 ZO schvaluje koupi pozemků p.č.328/1 a p.č.327
<br>
<br> 31/2020 ZO pověřuje starostu podepsáním kupní smlouvy na pozemkové
<br> parcely číslo 328/1 a 327
<br>
<br> 32/2020 ZO bere na vědomí informace o pozemkových parcelách číslo 322 <,>
<br> 324,320 a 372/1
<br>
<br> XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX
<br> starosta Obce Kruh místostarosta obce Kruh
<br>
<br>
<br>
ověřovatelé: XXXXX XXXXXXXXX
<br>
XXX XXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/3981229

Meta

Prodej   Územní plánování   Stavby   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kruh      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz