« Najít podobné dokumenty

Obec Přišimasy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA řízení o návrhu opatření obecné povahy " Územní opatření o stavební uzávěře v obci Přišimasy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Přišimasy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Grafická příloha: zákres vymezení stavební uzávěry do katastrální mapy
1:9 000§
Legenda
<br> hranice katastrálních území
hranice parcel
pozemky ve stavební uzávěře
<br> Územní opatření o stavební uzávěře Obec Přišimasy
Návrh opatření obecné povahy - územní opatření o stavební uzávěře
Jana Čermáka 80,282 01 Přišimasy,tel.: 321 672 890,e-mail: ou@prisimasy.cz,www.prisimasy.cz <,>
<br> Bankovní spojení: KB Český Brod,č.ú.6327151/0100,IČO: 00235652,DIČ: CZ00235652
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> Návrh opatření obecné povahy č.……………
územní opatření o stavební uzávěře
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Přišimasy vydává podle § 98 odst.1 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (stavební zákon) a podle § 171,172
zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád opatřením obecné povahy toto územní opatření o
stavební uzávěře usnesením zastupitelstva obce č.….<.> ze dne ……………
<br>
1.Vymezení území,pro které platí stavební uzávěra
Vyhlašuje se stavební uzávěra pro celé území obce Přišimasy na plochy: ČOB – plochy
bydlení a SOB – plochy smíšené obytné v zastavěném a zastavitelném území obce <.>
Grafické vyznačení územního rozsahu stavební uzávěry na podkladě katastrální mapy je
nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
2.Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti
Stavební uzávěra se vyhlašuje na všech pozemcích,na které nebylo vydáno platné územní
rozhodnutí nebo stavební povolení týkající se staveb pro plochy ČOB – plochy bydlení a
SOB – plochy smíšené obytné vydané nejpozději v den nabytí účinnosti tohoto opatření
obecné povahy,tj.dne ……………………
Stavební uzávěra se vyhlašuje na pozemky a stavby,na kterých se budou provádět
stavební úpravy,přístavby,nástavby,změny stavby před dokončením,doplňkové stavby či
rekonstrukce stávající stavby nebo změny využití,a to v souladu se stávající platnou
územně plánovací dokumentací <.>
Stavební uzávěrou se zakazuje dělení pozemků <.>
V území je povoleno v souladu s ustanovením § 97 odst.1 stavebního zákona provádět
udržovací práce <.>
<br>
3.Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů
Ze strany dotčených orgánů nebyly žádné podmínky stanoveny.Doručená stanoviska
včetně citací a jejich vyhodnocení jsou uvedena níže.Dotčené orgány mohly ve lhůtě 30
dnů od obd...
Územní opatření o st. uzávěře v obci - VV řízení o návrhu opatř. obecné povahy.pdf

Načteno

edesky.cz/d/3981112

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování   EIA   Stavby   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Přišimasy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz