« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II tř. č. 605 v obci Kařez

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na sil. II tř. č. 605 v obci Kařez
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
8.4.2020 spis.zn.: MeRo/9709/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/17988/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 25.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),se souhlasem dotčeného orgánu <,>
<br> kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany <,>
<br> dopravní inspektorát,na základě žádosti obce Kařez,IČO 00258806,Kařez 28,338 08 Kařez
<br> (dále jen „žadatel“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
<br> Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí
<br> vyhlášky“),místní úpravu provozu spočívající v osazení dopravní značky č.B 29 „Zákaz stání“ a
<br> dodatkových tabulek č.E 8a „Začátek úseku“ a E 8b „Konec úseku“ na silnici II/605 v obci
<br> Kařez:
<br> - v úseku od pozemkové parcely parc.č.344/11 v k.ú.Kařez k čp.90 ve směru Mýto <,>
- v opačném směru od čp.128 k odbočce na parkoviště u zastávky ČD <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Road Project s.r.o.<,>
Vejprnická 489/99,318 00 Plzeň,z ledna 2019,a to v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky normy
ČSN EN 12899-1 “Stálé svislé dopravní značení“,a technických podmínek TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích,II.vydání“ <.>
<br>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3976437

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz