« Najít podobné dokumenty

Město Třebenice - Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - LT - Mrsklesy, posílení kNN

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Třebenice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby - LT - Mrsklesy, posílení kNN
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L O V O S I C E
odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> Školní 407/2,410 30 Lovosice
Telefon SÚ 416 571 270 – 276,fax: 416 532 130,e-mail: stavebni.urad@meulovo.cz
<br> Telefon ÚP 416 571 277/278 Telefon Památková péče 416 571 279
<br>
Č.J.:
E.Č.:
<br> 272-477/2020
MULO 19810/2020
<br> SPISOVÁ ZN.: MULOP006HWS9
VYŘIZUJE: Ing.XXXX XXXXX
TEL:
<br> E-MAIL.:
DATUM:
<br>
416 571 276
jiri.latys@meulovo.cz
24.6.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
Městský úřad Lovosice,odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako stavební úřad příslušný
podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 21.4.2020 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,IČO 28628250,Sokolská č.p.137/45,757 01 Valašské
Meziříčí 1
(dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
„LT - Mrsklesy,č.p.15,30,48,posílení kNN“
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.2/2 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.13 (zastavěná plocha a
nádvoří),st.p.17 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.19 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.21 (zastavěná
plocha a nádvoří),st.p.22/1 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.28 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.33
(zastavěná plocha a nádvoří),st.p.34 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.37 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
st.p.38 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.39 (zastavěná plocha a nádvoří),st.p.41 (zastavěná plocha a
...

Načteno

edesky.cz/d/3969987

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Třebenice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz