« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodník ul. Plzeňská v Rokycanech v rámci realizace přípojky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK chodník ul. Plzeňská v Rokycanech v rámci realizace přípojky
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
15.6.2020 spis.zn.: MeRo/17236/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/17243/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 16.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> BAGGER BS s.r.o <.>,IČO 05527601,Na čihadle 958/57,160 00 Praha,kterou zastupuje
<br> SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,IČO 25229761,Plzeňská 666,330 21 Líně (dále jen
<br> „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci stavby
<br> „Rokycany,Park U Plzeňské brány,úprava cest,odvodnění,přípojka vody“
<br> na chodníku podél silnice II/605 - ulice Plzeňská v Rokycanech po dobu cca 2 týdnů mezi 1.7.–
30.9.2020.Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky a
zvláštního užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného žadatelem,datum
4.5.2020,a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí
vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro
přech...

Načteno

edesky.cz/d/3966812

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz