« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2019 (5 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č.4 Příloha ÚSC.pdf [0,12 MB]
Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.81 ulice, č.p <.>
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku obec
<br> PSČ, pošta 74901 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00849707 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail obec@cermnaveslezsku.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ing. Mgr. Alena Vašková Svatopluk Urbásek
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 03.06.2020, 14h53m 4s
<br> 03.06.2020 14h53m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 15
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 553/1991 Sb <.>, o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb <.>, a ČÚS 701-710
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o odpisech čtvrtletně, o oprávkách účtuje ÚJ jednou ročně, vždy k 31. 12. účetního roku <.>
<br> 03.06.2020 14h53m 4s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 2 / 15
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUPXA / PYA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 589 295,00  305 045,00 
<br>...
Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát.pdf [0,11 MB]
Licence: DA3Z XCRGUVXA / VYA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.81 ulice, č.p <.>
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku obec
<br> PSČ, pošta 74901 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00849707 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail obec@cermnaveslezsku.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ing. Mgr. Alena Vašková Svatopluk Urbásek
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 03.06.2020, 14h57m25s
<br> 03.06.2020 14h57m25s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 4
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGUVXA / VYA (01012019 / 01012019)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 5 960 131,20    6 248 192,82   
<br> I.Náklady z činnosti 5 866 224,87    6 122 373,49   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 537 394,69    499 738,14   
<br> 2.Spotřeba energie 502 240 067,87    100 465,07   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504 95 899,60    179 043,17   
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512 7 459,00    14 405,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorgan...
Příloha č. 2 Rozvaha.pdf [0,12 MB]
Licence: DA3Z XCRGURXA / RYA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 00849707
Název: Obec Čermná ve Slezsku 
<br> Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019
<br> Sídlo účetní jednotky Místo podnikání
<br> ulice, č.p.81 ulice, č.p <.>
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku obec
<br> PSČ, pošta 74901 PSČ, pošta
<br> Údaje o organizaci Předmět podnikání
<br> identifikační číslo 00849707 hlavní činnost
<br> právní forma vedlejší činnost
<br> zřizovatel CZ-NACE
<br> Kontaktní údaje Razítko účetní jednotky
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mail obec@cermnaveslezsku.cz
<br> WWW stránky www.cermnaveslezsku.cz
<br> Osoba odpovědná za účetnictví Statutární zástupce
<br> Ing. Mgr. Alena Vašková Svatopluk Urbásek
<br> Podpisový záznam osoby odpovědné
za správnost údajů
<br> Podpisový záznam statutárního
orgánu
<br> Okamžik sestavení (datum, čas): 03.06.2020, 14h50m46s
<br> 03.06.2020 14h50m46s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 6
<br>
<br> Licence: DA3Z XCRGURXA / RYA (01012019 / 01012019)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 36 637 881,16  9 805 952,63  26 831 928,53  23 059 327,36 
<br> A.Stálá aktiva 28 680 403,92  9 590 343,63  19 090 060,29  18 075 429,93 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 57 447,90  57 447,90     
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 57 447,90  57 447,90     
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        ...
Příloha č. 1 Výkaz FIN 2-12.pdf [0,16 MB]
Licence: DA3Z XCRGBA1A / B1A  (01012019 / 01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Čermná ve Slezsku 
81
<br> 74901  Obec Čermná ve Slezsku
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 100 000,00  1 373 000,00  1 373 682,31  124,88  100,05 
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 18 000,00  33 000,00  37 126,89  206,26  112,51 
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 100 000,00  125 000,00  125 184,71  125,18  100,15 
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 900 000,00  1 439 000,00  1 166 171,68  129,57  81,04 
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce   30 400,00  30 400,00  ******  100,00 
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 400 000,00  2 400 000,00  2 625 778,85  109,41  109,41 
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond 3 000,00  300,00  288,15  9,61  96,05 
0000 1340 Poplatek za provoz, shrom <.>,<.>. a odstr. kom. odpadu 40 000,00  57 000,00  57 652,00  144,13  101,14 
0000 1341 Poplatek ze psů 5 000,00  5 800,00  5 800,00  116,00  100,00 
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00  2 100,00  2 100,00  70,00  100,00 
0000 1381 Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her 25 000,00  31 000,00  31 412,51  125,65  101,33 
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 420 000,00  511 000,00  511 792,27  121,86  100,16 
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 35 000,00  20 000,00  20 136,00  57,53  100,68 
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR   29 000,00  29 000,00  ******  100,00 
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 900,00  83 300,00  83 300,00  11...
Návrh závěrečného účtu za rok 2019.pdf [9,81 MB]
Obec Čermná ve Slezsku
<br> ;)
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00049707
<br> název Obec Čermná ve Slezsku ulice,č.p.81
<br> obec Obec Čermná ve Slezsku PSČ.pošta 74901
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 556300023
<br> fax 556300023
<br> e-mall obec©cermnaveslezsku.cz WWW stránky www.cermnaveslezsku.c2
<br> Doplňujíci údaje organizace
<br> Obec Čermná ve Slezsku nemá hospodářskou činnost <.>
<br> Obec Cennná ve Slezsku nemá zřízen sociální fond
<br> Obec Čermná ve Slezsku nemá zřízenou příspěvkovou organizaci _ _ Obec Čermná ve Slezsku nemá založenou žádnou organizaci ani žádné majetkové podíly v jiných právnických organizacích
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů ll.Plnění rozpočtu výdajů Ill.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek Vll.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu lX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Ostatní doplňující údaje Příloha č.1 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu — FIN 2—12 Příloha č.2 » Rozvaha Příloha č.3 — Výkaz zisku a ztráty Příloha č.4 - Příloha
<br> l-JyuÉnl ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Te" Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příimy 5 014 000,00 0 007 000,00 5 907 309,37 Nedaňové příjmy 357 450,00 370 504.00 370 821.00 Kapitálové příjmy 5 000,00 30 200,00 30 229.00 Přiiaté transfery 030 000,00 3 331 071,00 3 331 071 „00 Příjmy celkem 0 210 350,00 0 753 975,00 0 714 110,37 mWÉeĚHĚha/Ěhotňděhí rózpočřove' skladby Schválený mszčeÍ Rozpočet po změnách SkaečanSf 1111 Daň z PřÚ-fyZosob ze závčinnosti a fun.pož.1 100 000,00 1 373 000,00 1 373 002.31 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 13 000,00 33 000,00 37 120.09 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů 100 000.00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3930503

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz