« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky rekonstruované silnice III.tř. č.11727 v Dobřívě

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky rekonstruované silnice III.tř. č.11727 v Dobřívě
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
2.6.2020 spis.zn.: MeRo/15388/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/16022/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 8.6.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti STRABAG a.s.<,>
<br> Odštěpný závod České Budějovice,IČO 60838744,Na bělidle 198/21,150 00 Praha <,>
<br> kterou zastupuje XXX XXXXXXX,IČO XXXXXXXX,Kotkova XXXX,XXX XX Přeštice (dále jen „žadatel“),se
<br> souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní
<br> odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující přechodnou úpravu
provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci realizace stavby „Silnice III/11727 - průtah Dobřív“ –
uzavírka silnice č.III/11727 a vyznačení objízdné trasy po silnicích č.II/117,III/18332,II/183,II/605 a
III/11724 <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky silnice příslušným
silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného Zítek – IPprojekt s.r.o.<,>
Částkova 55,326 00 Plzeň,zakázka č.21 - 15,datum 05/2020,a to v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky
technických podmínek TP...

Načteno

edesky.cz/d/3928925

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz