« Najít podobné dokumenty

Obec Čermná ve Slezsku - Návrh závěrečného účtu Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Čermná ve Slezsku.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Inventarizacni_zprava_2019.pdf
Inventarizační zpráva
<br> Inventarizace majetku Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice ke dni 31.12.2019 započala dne 5.1.2020 v 9.00 hod.a ukončena 10.01.2020 ve 12.00 hod <.>
<br> Složení inventarizační komise: Předseda komise: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Členové: XXXXXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Dokladovou inventuru provedli: Ing.XXXXXX XXXXXXX,XXXXXXXXX XXXXXXX a Ing.XXXXX XXXXXX
<br> Inventurní komise na základě inventarizačních soupisů fyzicky zkontrolovala veškerý movitý i nemovitý majetek Dobrovolného svazku obcí Venkovského mikroregionu Moravice.Inventumí komise neshledala inventarizační rozdíl,účetní stav majetku je shodný se stavem fyzickým či dokladovým <.>
<br> Dále byla provedena dokladové.inventura.Zůstatky na vybraných účtech souhlasí se stavem předložených dokladů <.>
<br> Inventory proběhly za přítomnosti odpovědných osob a v souladu s plánem,komise byla proškolena dne 16.12.2019.Oceňovací rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br> Seznam inventurních soupisů ke dni 31.12.2019
<br> Účet č.021 Stav dle inv.soupisu 9 68 4 770,69 Účet č.022 Stav dle inv.Soupisu 211 750,00 Účet č.028 Stav dle inv.soupisu 708 544,00 Účet č.081 Oprávky ke stavbám,věcem a souborům a k DDHM 1 478 971,00 Účet č.082 Oprávky k samHM věcem a souborům SHM věcí 48 180,00 Účet č.088 Oprávky k DDHM 708 544,00 Účet č.231 Stav dle výpisu z BÚ 120 269,54 Účet č.261 Stav dle pokladní knihy 0,00 Účet č.31 1 Odběratelé 0,00 Účet č.331 zaměstnanci—stav dle předpisu mezd 1 105,00 Účet č.342 Daň srážková—stav dle předpisu mezd 195,00 Účet č.348 Pohledávky za rozpočtem ÚSC 144 267,46 Účet č.374 Vratka transferu obcím mikroregionu 0,00 Učet č.401 Jmění 133 877,04 Účet č.403 Transfery na pořízení dlouh.majetku 6 551 981,00 Účet č.406 Oceňovací rozdíly-změna metody 67 090,00 Účet č.408 Opravy minulých období 8 112 062,88 Účet č.432 Nerozdělený zisk z minulých let 10 184 954,50 Účet č.472 SMO 0,00 Účet č.943 meziobecní spolupráce 0,00 Účet č.999 Vyrovnávací účet k podrozvahovým...
Zprava_o_vysledku_prezkumu__za_rok_2019.pdf
' ' v Ccrlifikáta Kl WSKY URAD 523517055 „íd- MORAVSKOSLEZSKY KRAJ Plnmnsldu241il111021lJl-uK1—rillm % Odbor podpory korporátního řízení a kontroly IlllllllllIIIIIIIIIllllllll-llllillllll & 28.října 117,702 18 Ostrava „Í -— 3 TEK; ! g „! “ar—“Wa tmm „ MSK 39867/2020 Brát-: :“ *,<,> --'“I_ _iú ?,___—! Čj.: i _.„__ 3 s „ KON/l4741/2019/Sam ;C'Úffi 2 3.03.207.0 5 Mil i.p' " 113.1 v1o N o Ligy" __[ggggggfq „.Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXX PM (_ „__/.<.>.<.>.- l \ Telefon." 595 622 442 __.„Ě'rr—JIZ:::::tťť'guřt' „„.<.>.—J Fax: 595 622 282 E—mail: posta©msk.cz
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Venkovský mikroregion Moravice,IC 70630089 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2019 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) na základě písemné žádosti ze dne 6.6.2019 <.>
<br> Závěrečné přezkoumání hospodaření k datu 31.12.2019 bylo vykonáno dne 16.3.2020 kontrolní skupinou ve složení:
<br> Kontrolní skupina Funkce Pověření č.Identifikacni karta c.Ing.XXXXX XXXXX kontrolor pověřený řízením SOS/XXXXXXX XXXX
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření k datu 31.10.2019 bylo vykonáno dne 28.11.2019 <.>
<br> Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno: - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2019 dne 4.11.2019 <.>
<br> Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci územního celku dne 16.3.2020.(v případě že územní celek bude dodatečně zasílat dokumenty,bude posledním úkonem jejich zpracování,doručení apod.)
<br> Zástupci územního celku: - Ing.XXXXXX XXXXXXX,předseda - Ing.XXXXX XXXXXXXXXX,účetní
<br> unlul! mel; (\'r
<br> Čj.: MSK 39867/2020 Sp.zn.: KONIl4741/2019/Sam
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> - plnění příjm...
Priloha_ucetni_uzaverky_za_obdobi_12_2019.pdf
Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
<br> 20.05.2020 10h36m12s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky    
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902    
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923    
<br> 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924    
<br> 5.Krátkodobé podmí...
Vykaz__zisku_a_ztraty_za_obdobi__12_2019.pdf
Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 652 200,43    582 901,55   
<br> I.Náklady z činnosti 652 200,43    582 901,55   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 8 634,00    2 616,00   
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513        
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 268 976,53    233 497,55   
<br> 13.Mzdové náklady 521 15 600,00    15 600,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547 17 005,90       
<br> 20.05.2020 10h34m59s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fon...
Rozvaha_za_obdobi_12_2019.pdf
Licence: W7B1 XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70630089
Název: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 10 869 601,69  2 235 695,00  8 633 906,69  8 952 999,66 
<br> A.Stálá aktiva 10 605 064,69  2 235 695,00  8 369 369,69  8 728 359,59 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 10 605 064,69  2 235 695,00  8 369 369,69  8 728 359,59 
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 9 684 770,69  1 478 971,00  8 205 799,69  8 553 881,59 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 211 750,00  48 180,00  163 570,00  174 478,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 708 544,00  708 544,00     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 20.05.2020 10h33m16s Zpracováno systémem GINIS Express - UC...
Plneni_prijmu_a_vydaju_za_rok_2019_-_vykaz_FIN_2-12M.pdf
Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (01012019 / 01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: DSO Venkovsky mikr.Moravice 10741 
<br>   
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 84 340,00  159 340,00  140 374,98 
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 80 000,00  168 000,00  109 338,00 
<br> 0000 Bez ODPA 164 340,00  327 340,00  249 712,98 
<br> 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 25 000,00  25 000,00  16 500,00 
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.25 000,00  25 000,00  16 500,00 
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 189 340,00  352 340,00  266 212,98 
<br> 20.05.2020 10h37m53s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: W7B1 XCRGBA1A / A1A (01012019 / 01012019)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 16 000,00  16 000,00  15 600,00 
3639 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 000,00  1 000,00   
3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00  5 000,00   
3639 5139 Nákup materiálu j.n.5 000,00  5 000,00  500,00 
3639 5161 Poštovní služby 1 000,00  1 000,00   
3639 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a
<br> kom.technol
10 000,00  10 000,00  5 581,73 
<br> 3639 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00  288 000,00  261 162,00 
3639 5175 Pohoštění 2 000,00  12 000,00  8 134,00 
3639 5176 Účastnické poplatky na konference      
3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00  1 000,00   
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.241 000,00  339 000,00  290 977,73 
<br> 6310 5163 Služby peně...
Navrh_zaverecneh_uctu_hospodareni_Venkovskeho_mikroregionu_Moravice_za_rok_2019.pdf
Návrh Závěrečného účtu DSO Venkovský mikroregion Moravice za rok
<br> 2019
<br>
<br>
Na základě § 17 zákona č.250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje
<br> DSO Venkovský mikroregion Moravice Návrh Závěrečného účtu Venkovského
<br> mikroregionu Moravice za rok 2019 <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci:
<br> Název: Venkovský mikroregion Moravice
<br> Adresa: náměstí Jana Zajíce 7
<br> 749 01 Vítkov
<br> IČ: 70630089
<br> Právní forma: Dobrovolný svazek obcí
<br>
<br>
<br> Kontaktní údaje:
<br> Telefon: 556 312 037
<br> E-mail: m.lindnerova.mu@budisovnb.cz
<br> WEB: www.mikroregion-moravice.cz
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> 1.Plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2019
<br> - Výkaz FIN 2-12 za období 12/2019
<br>
<br> 2.Hospodaření s majetkem
<br> - Rozvaha za období 12/2019
<br> - Výkaz zisku a ztráty 12/2019
<br> - Příloha 12/2019
<br>
<br> 3.Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2019 DSO Venkovský mikroregion
<br> Moravice
<br>
<br> 4.Inventarizační zpráva za rok 2019
<br>
<br> Připomínky k návrhu Závěrečného účtu mohou občané uplatnit buď písemně v kanceláři
<br> MěÚ Budišov nad Budišovkou a to v úřední dny pondělí a středa v době od 8:00 do 17:00
<br> hod <.>,případně u příslušné členské obce,nebo při projednávání Závěrečného účtu DSO VMM
<br> na zasedání Sněmu starostů Venkovského mikroregionu Moravice,dne 16.6.2020 v 15:30
<br> hod.v klubu Šatlava v Budišově nad Budišovkou <.>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu:
<br>
<br> Vyvěšen dne: ……………………….<.>
<br>
<br> Sejmut dne: …………………………
<br>
<br> Razítko členské obce,podpis zástupce obce: …………………………………… <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
Návrh Závěrečného účtu Venkovského mikroregionu Moravice za rok 2019
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
<br>
<br> DSO Venkovský mikroregion Moravice hospodařil v roce 2019 dle schváleného rozpočtu na
<br> rok 2019,který byl schválen na 44.zasedání Sněmu starostů VMM dne 11.12.2018 <,>
<br> usnesením č.442/44...

Načteno

edesky.cz/d/3907552

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Čermná ve Slezsku      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz