« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - Návrh závěrečného účtu obce obce Doubrava za rok 2019; Adresát: Obec Doubrava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisků a ztrát 2019
Z Á V E R K A '
<br> řádná í g;?
<br> I mimořádná J <,>
<br> sestavena k rozvahovému dni 31.prosinci 2019
<br> \ mezitímní \
<br> * typ závěrky označte 'X'
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Obec Doubrava
<br> Sídlo účetní jednotky ulice,Čp Doubrava 599 obec Doubrava PSC,poŠta 73533 Doubrava
<br> Misto podnikani ulice,čp Doubrava 599 obec Doubrava PSČ,pošta 73533 Doubrava
<br> 1 č 0 00562424
<br> Právní forma obec
<br> Předmět podnikání — hlavni činnost
<br> — vedlejši činnosti CZ—NACE Název nadřízeného orgánu (zřizovatel)| Zák.č.128/2000 Sb <.>,zákon o obcích v platném znění
<br> Okamžik sestaveni
<br>,21.02.2020 09:44:46
<br> Kontaktní údaje — Telefon
<br> _ Fax
<br> — Efmail
<br> — WWW stránky
<br> 596549088
<br> osvaldovaůdoubrava.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> Osoba odpovědná za účetnictví
<br> Jana Osvaldova
<br> Podpisový zaznam
<br> Statutární orgán
<br> Mgr.Daša Murycova
<br> Podpísový zaznam
<br> „n]
<br> Poznamka:
<br> tohoto listu <.>
<br> Obsah účetní závěrky se
<br> dále skládá z výkazů,které jsou obsaženy v příloze
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systémem GINIS firmy GORDIC spol.s r.o.*
<br> Lic: OBDO (qinis M) * * * G I N I S S t a n d a r d * 0 C R * * * Strana: 2 **í********ký***********w***ýr'kwkárir'kzkžitž—ká:***Qr—k'kýr'k'kž-ká-ďr***ár*****xknzkžiž%kž—žr—k—k—k'žr—kkýrdrdržgbdc-k—kýk**ir**:kďr*1k******w—k—kýr-kíc*******—k*****ýýii****—k**********Ř*******ý*žíůž*
<br> IČO: 00562424 Obec XXXXXXXX XXX : XX:XX:XX Datum: XX.XX.XXXX
<br> VÝKAZ 21530 a ZTRÁTY Úsc za období 12/2019 v Kč,spresností na dvě desetinná místa 0000ALV070WB
<br> ns : 00562424 Obec Doubrava UCRGUVUA 14022019 13:47
<br> ***********************kk*f***ž'akic'kvk—k***?kži—á—ďr***žif'kkirkůvirikýžii******—!c—k'k'k*******-'%sřv'r***irzkzťžář****ý'kirirír'k'k********iik**í*%***kw******ž*****i**ý****************ŘŘ***
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> organizačních složek státu,územních samosprávných celků,příspěvkových organizací a regionálních rad sestavený k 31.prosinci 2019
<...
Rozvaha 2019
Lie: OBDO (gínis M) * * * G I N I S 5 t a n d a r d — U c R * * * Strana: 6
<br> ý%**í********—3:32?***—k***ýc—k'k'k****t*****ž'k'k'k“ir—ká:***dc***á'v'v:*:**Ýr$f*ýr9r*írárár**ir**kýr**ýr****ižžv**;k*k“k;kkak—k***“ir**“ár—kv?***?********kýk**k******
<br> IČO: 00562424 Obec XXXXXXXX XXX : XX:XX:XX Datum: XX.XX.XXXX RDZVAHA ÚSC za období 12/2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa 0000ALV070X6
<br> NS : 00562424 Obec Doubrava UCRGURUA 10022019 13:59 **ž*****ž*****?*****************ž****************************Ý**ýý*%******ýiiýž**ž**i**t*kýžiž***kk****Ř**Ý***k************
<br> Číslo Název položky Syntetický „„ 0 B D 0 B I položky účet BEZNÉ MINULÉ l
<br> 16.Ostatní daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 54 221,00 50 172,00 17.Daň z přidané hodnoty 343 140 463,00 146 515,10 18.Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 0,00 0,00 19.Závazky k vybraným.ústžedním vládním institucím 347 0,00 „ 0,00 20.Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 0,00 0,00 27.Krátkodobé závazky z ručení 362 0,00 0,00 28.Pevné termínové operace a opce 363 0,00 0,00 29.Závazky z neukončených finančních operací 364 0,00 0,00 30.Závazky z finančního zajištění 366 0,00 0,00 31.Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů & podílů 368 0,00 0,00 32.Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 412 65?,00 343 250,00 33.Krátkodobě zprostředkování transferů 375 0,00 0,00 35.Výdaje příštích období 383 488 891,45 254 536,68 36.Výnosy příštích období 384 0,00 0,00 37.Dohaůné účty pasivni 389 766 480,00 846 580,00 38.Ostatní krátkodobé závazky 378 299 043,05 268 164,23
<br> *** Konec sestavy za NS 00562424 ***
<br> Topologické omezení: IČO: 00562424
<br> Pevné omezení dat:
<br> Lic: OBDO iginis M)
<br> "kíi'xácďrůšrjk—fc***á—dcá—ác-ktšcá—ink
<br> * * * G I N I S S t a n d a r d 4 U C R * * * Strana: 5
<br> *******ž—irv'vi—zk'kdr'kk'k***:ki-k'k***:k'k'k'kvř'kdc'kk'k*******x******************—k******************Švifá'ícŠr—kÁ'ÝťQr-kíťšriťáýýcůýri
<br> IČO: 00562424 Obec Bou
<br> ...
Účetní závěrka
Z A V E R K A \
<br> mimořádná \ \
<br> * typ závěrky označte 'X'
<br> mezitímní
<br> sestavena k rozvahovému dni 31.prosinci 2019
<br> NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY
<br> Obec Doubrava
<br> Sídlo účetní jednotky — ulice,čp — obec
<br> „ PSČ,poŠta
<br> Doubrava 599 Doubrava 73533 Doubrava
<br> Místo podnikání * ulíce,Čp — obec
<br> — PSČ,pošta
<br> Doubrava 599 Doubrava 73533 Doubrava
<br> I C 0
<br> 00562424
<br> Právní forma
<br> obec
<br> Předmět podnikání * hlavní činnost
<br> * vedlejši činností
<br> CZ—NACE
<br> \ Nazev nadřízeného organu (zřízovatel)\
<br> zák.č.íZB/ZOOO Sb <.>,zákon o obcích v platném znění
<br> \ Okamžik sestavení \
<br> 24.02.2020 10:13:45
<br> Kontaktní údaje - Telefon — Fax — E—mail — WWW stránky
<br> 596549088
<br> osvaldovaůdoubrava.cz
<br> Razítko účetní jednotky
<br> za účetnictví
<br> Osoba odpovědna
<br> Jana Osvaldova
<br> Podpisový zaznam
<br> \
<br> Statutární orgán
<br> \
<br> Mgr.Dáša Murycova
<br> ?odpisový záznam
<br> MW
<br> (
<br> Obsah účetní tohoto listu <.>
<br> Poznamka:
<br> * Tato účetní závěrka byla zpracována systemem GZNIS firmy GORDIC spol.s ; <.>
<br> závěrky se dále Skláda :
<br> kaazů <,>
<br> k ere jsou obsaženy v příloze
<br> o_.<.> <.>
<br> Lic: OBDO (ginís M) * * * G I N I S S t a n d a r d — U C R * * * Strana: 2
<br> **íiiý**?t*%****t*ýtt**i***k*n***ýcirir****Ý*Ý*******n-******i—kírýr'kdc—kw-k'k—k—k'ků***—k-žáf'k************irďrýrjk***žifi'ť***“k******xťc'k'k**k—ký—k—k—žr—k'k***?***ž**í***%**k******ř**ž********k*k
<br> IČO: 00552424 Obec Doubrava ' Čas : 10:13:47
<br> Datum: 24.02.2020 Příloha (ÚSC) — PZÍLOHA za období 12/2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa oooomvossrr ZÁKLADNÍ NS : 00562424 Obec Doubrava UCRGUPUA 09072019 14:44
<br> *******************************iriric****Ý**kůry?***Ý***************:řdrů'k'k***ýc'k—k—k*********Ř'kí:***irakvký***irw'rírácvkýž******-***dri-kírýrdrfcý'k—k******'k***ž****************Ř**ž********
<br>.<.>,zu ; ' » v I PRILOHA UCETNI UZAVERKY
<br> organizačních složek stá...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
; <.>
<br> Licence.“ OBDO (gínis M)
<br> XCRGBA 111 /B 1A (22122017 09:25 1201702091548) GOOOAL VOGMRS
<br> !.ROZPOČTOVÉ
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br> sestavený k 12 i 2019 (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
<br> Obec XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX Doubrava
<br> ÍlParagra <,>
<br> o !(
<br> ŘÍJMY
<br> xt-
<br> “ 3
<br> Výšiedek—odpočátkurokd__ ':
<br> /Ru
<br> 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
<br> 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1340 1341 1343 1356 1361 1381 1382 1511 4111 4112 4116
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
<br> Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
<br> Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Daň z příjmů právnických osob
<br> Daň z prijmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty
<br> 3 500 000,00 100 000,00 300 000,00
<br> 3 800 000,00
<br> 6 500 000,00
<br> Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond
<br> Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
<br> Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu
<br> Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 650 000,00 45 000,00
<br> Prumy úhrad za dobývání nerostů a poplza geolpr
<br> Správní poplatky Daň z hazardních her
<br> 50 000,00 120 000,00
<br> Zrušený odvod z loterií a podher kromě výh.hr.př <.>
<br> Daň z nemovitých věcí
<br> 1 400 000,00
<br> Neinvestiční přijaté transfz všeobpokisprávy SR
<br> Neinv.př.transfery ze SR v ramci souhrdotvztahu
<br> Ostatni neinvpřijaté transfery ze st.rozpočtu
<br> 600 000,00
<br> 3 500 000,00 100 000,00 300 000,00
<br> 3 800 000,00 296 520,00
<br> 6 500 000,00
<br> 650 000,00 45 000,00
<br> 50 000,00 120 000,00
<br> 1 400 000,00 61 185,00 654 800,00
<br> 1 147 514,00
<br> 4 225 300,16 116 696,72 394 262,18
<br> 3 672 321,70 296 520,00
<br> 8 267 211,55 102 491 „30
<br> 142,40
<br> 651 41...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Ev.č.0! 19/2020
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“),auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení š42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení 510 zákona 420/2004 Sb <.>,() přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona 420/2004 Sb.“)
<br> pro územní samosprávný celek
<br> OBEC DOUBRA VA
<br> (dále jen „územní celek “)
<br> za období od 1.I.2019 do 31.12.2019
<br> 1.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Osoba oprávněná jednat jménem územního celku: Mgr.XXXX XXXXXXXX - starostka obce
<br> Přezkum provedl:
<br> Auditor: Ing.XXXX XXXXX
<br> číslo oprávnění XXXX
<br> místo podnikání: Havířov-Město,Palackého 689/2
<br> Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku: Bc.Hana Míkešová
<br> XXXXX XXXXXXXXXX (pouze při závěrečném přezkoumání)
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením & 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením © 2 písm.c) zákona o auditorech
<br> Místo přezkoumání: Obecní úřad v Doubravě,Doubrava 599,735 33 Doubrava
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:.Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 7.11.2019.Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 28.2.2020
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem - První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření,den provedení: 9.9.2019
<br>.Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení obce Doubrava kpřezkumu hospodaření za rok 2019“,den provedení: 1.4.2020
<br> 11.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br>...
Návrh závěrečného účtu obce Doubrava za rok 2019
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019
<br> 2.Výkaz zisků a ztrát obce Doubrava za rok 2019
<br> 2 860 962,13
<br> IV.Výnosy z transféru 4 098 602,00
<br> Výkaz zisků a ztrát,Rozvaha - bilance a Příloha k rozvaze - Příloha č.2,3 a 4 <.>
<br> V.Výnosy ze sdílených daní a poplatků
<br> Výsledek hospodaření před zdaněním 3 502 482,13
<br> 21 692 774,50
<br> Výsledek hospodaření běžného období
<br> B.Výnosy celkem 37 491 417,04
<br> I.Výnosy z činnosti 11 698 737,96
<br> II.Finanční výnosy 1 302,49
<br> 34 630 454,91
<br> I.Náklady z činnosti 29 028 116,59
<br> III.Náklady na transféry 4 959 746,15
<br> V.Daň z příjmu 641 520,00
<br> Financování celkem po konsolidaci 5 431 000,00 5 431 000,00 -3 918 897,08
<br> II.Finanční náklady 1 072,17
<br> Údaje o plnění příjmů a výdajů a od dalších finančních operací v plném členění dle rozpočtové
<br> skladby jsou uvedeny ve VÝKAZE FIN 2-12 sestavenému ke dni 31.12.2019 - Příloha č.2
<br> A.Náklady celkem
<br> -5 431 000,00
<br> 5 431 000,00
<br> 28 844 900,44
<br> 3 918 897,08
<br> -3 918 897,08
<br> 0,00 0,00 0,00
<br> 22 788 000,00
<br> 5 045 000,00
<br> 27 833,00
<br> 27 623 000,00
<br> -5 431 000,00
<br> 5 431 000,00
<br> 32 763 797,52
<br> 29 131 058,27
<br> 6 048 185,82
<br> 35 179 244,09
<br> 26 634 615,88
<br> 25 907 365,88
<br> 6 368 250,00
<br> 32 275 615,88
<br> 22 457 968,01
<br> 6 340 910,90
<br> 144 189,73
<br> 22 402 000,00 26 844 615,88
<br> 4 087 156,88 10 155 072,53
<br> 39 098 141,17
<br> Splátky úvěrů
<br> 16 465 000,00
<br> 5 127 000,00
<br> 0,00
<br> 810 000,00
<br> 16 761 520,00
<br> 5 882 939,00
<br> 113 000,00
<br> 32 065 615,88
<br> 22 192 000,00
<br> Třída 5 - Běžné výdaje
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje
<br> Výdaje celkem
<br> Výdaje celkem po konsolidaci
<br> Saldo příjmů a výdajů po konsollidaci
<br> Třída 8 - Financování
<br> Třída 1 - Daňové příjmy
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy
<br> Třída 4 - Přijaté transféry
<br> Příjmy celkem
<br> Příjmy celkem po kon...

Načteno

edesky.cz/d/3906962

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz