« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol UZR-72149/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol UZR-72149/2020
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
<br> MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> Odbor územního rozvoje
<br>
<br>
Síd lo : Mar i ánsk é nám.2 /2,110 01 Praha 1
Pracoviš tě : Jungmannova 35 /29,110 00 Praha 1
te l.: Kontak tn í cen t rum: 1 2 444,fax : 236 007 157
e-mai l : pos t a@praha.eu,ID DS: 48 i a97h
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ
<br>
o veřejném jednání nad zpracovanou územní studií
<br>
<br> Starý Suchdol
<br>
Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje (dále UZR MHMP) oznamuje
zahájení jednání nad zpracovanou územní studií Starý Suchdol (vymezení řešeného území
je graficky znázorněno v příloze veřejné vyhlášky – oznámení) <.>
<br> Jedná se o územní studii,která bude sloužit jako podklad pro změnu současně platné
územně plánovací dokumentace <.>
<br>
<br>
Veřejné jednání spojené s výkladem zpracovatele se uskuteční v pondělí
<br> 15.6.2020 od 1600 hod <.>
<br> ve velké zasedací místnosti ve 3.NP suchdolské radnice,Suchdolské náměstí
734/3,165 00 Praha-Suchdol <.>
<br>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o veřejném jednání nad návrhem územní studie bude
zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m.Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1 v době
od 27.5.2020 do 3.7.2020 včetně <.>
<br> V téže době bude zpracovaná územní studie Starý Suchdol vystavena k nahlédnutí,a to:
<br> - způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.praha.eu,v sekci
o městě → budoucnost města → odbor územního rozvoje → územní studie
http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/uz
emni_studie/studie_porizovane/index.html
<br> - v tištěné podobě – v kanceláři č.330 a č.341 odboru územního rozvoje MHMP <,>
Jungmannova 35/29,111 21 Praha 1,v pondělí od 12.00 do 17.00 hod <.>,ve středu od
9.00 do 18.00 hod <.>,ostatní všední dny od 9.00 do 16.00 hod <.>
<br> Nejpozději do konce termínu zveřejnění návrhu územní studie Starý Suchdol na úřední
desce Magistrátu hl.m.Prahy,tj.do 3.7.2020 včetně,lze k návrhu územní studie uplatnit
připomínky.K př...

Načteno

edesky.cz/d/3906818

Meta

Veřejná vyhláška   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz