« Najít podobné dokumenty

Město Jablonec nad Nisou - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Jablonec nad Nisou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

výkres tramvajová

výkres tramvajová trať 1
¢ \\‘
<,> REKONSTRUKCE CTYR USEKU
TRAMVAJOVE TRATI LIBEREC - JABLONEC N.N <.>
<br> K u NISY - KRIZOVATKA BUDOVATELCI x POéTOVNI’ <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
USE
<br>
<br>
km 11,647
<br>
<br> "PL’OC’WTMENV PODLEHAJIC
UZEMNIMU RIZENI
<br> \ _ \ <.>
<br>
<br> Budovatela ‘ ‘ ',<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,>,<,> '
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
a
<br> PRQDLOUZENI TT v USEKU,- <,>
POSTOVNI -,SOUKENNA - DOLN1 NAMESTI -
- DOPRAVNI TERMINAL v JABLONCI NAD leou
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Budovatelfi
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Soufadnicovy systém: S—JTSK
<br> Zékres do mapy KN
<br> Obiednatel:
<br> DOPRAVNi PODNIK MEST
<br> LIBERCE A JABLONCE NAD NISOU,a.s <.>
<br> Mrétl’kova 3
461 71 Liberec III
<br> zn vl IDUR: HIP:
<br> on,m Valbek,spol.s r.o.l/
Vafiurova 505/17 A <,>
460 02 Liberec 3 ma J.HEJRAL
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
L- BARANOVSK‘?‘ Dis-.51:—
—Zodp.pro'ekla‘ m —1NG,T.LZICAR _
N Tech.komrola ING.J.HEJRAL m
<br> Akce,<,>
REKQNSTRUKCE CTYR USEKU
<br>,TRAMVAJOVE IRATI LIBEREC — JABLONEC N N._ <,>
<br> USEK U NISY — KRIZOVATKA BUDOVATELU X POSTOVNI C.prllohy
<br> Zak.éislo
<br>
<br> Poeel formal-‘1
<br> Zholovilel: Pfiloha
<br> vmwom zAKREs DO MAPY KN
<br> Vanurova 5115/1 7
<br> woombemca SO 107,108,280,604
2020 Tramvaj sit
PŘEHLEDNÉ SCHÉMA TRAMVAJOVÝCH TRATÍ
<br> LIDOVÉ SADY-ZOO
<br> VIADUKT _ FUGNEROVA
<br> vozovna
<br> LIBEREC
<br> DOLNÍ HANYCHOV
<br> VRATISLAWCE N.N.<,>
<br> HORNÍ VÝHYBNA
<br>.::,<.> HANYCHOV.ÚSEK u msv _ KŘiŽOVATKA.a *:,a gf? :.<.> ; ' „.JABLONEC „„ ".<.>.„ „ ' ;r „ NAD NISOU _ _ _' > „:.<.> 515'1 ÚSEK u NISY - KŘIŽOVATKA BUDOVATELÚ x := C.1 Přehledná situace Objednatel:,<.>,DOPRAVNI PODNIK MEST LiBERCE A JABLONCE NAD NISOU,a.s.Mrštíkova 3 461 71 Liberec III 211 t vit IDÚR: HIP: „ e Valbek,spol.s r.o.AIW/ % Vaňurova 505/17 bek 460 02 Liberec 3 |NG_ J,HEJHAL Vypracoval P.DVOHSKÝ [ L— Zak.číslo „ 15-Ll31-026 Zodp.pro]ektant ING.T.LŽIČAŘ LA./ Datum 0212011 Tech.kontrola ING.J.HEJRAL ( T,<.> V Stupeň DúR Valbek ““ REKONSTRUKCE čTYŘ ÚSEKÚ 323mm“ 2:30 <.>,TRAMVAJovE TRATI LIBEREC - JABLONEC N.N.“.' ÚSEK u XXX - KRIŽOVATKA BUDOVATELÚ x POŠTOVNÍ Č- Pfí'ohv Pa'é M“ _,m 5 VWMSDS'" PREHLEDNA SITUACE 450 07 Liberec 3
42554 20 Rozhodnutí tramvajová trať
Č.j.42554/2020
str.25
<br> *MUJNX011PPPY*
<br> MUJNX011PPPY
<br>
MAGISTRAT MESTA JABLONEC NAD NISOU
ODBOR STAVEBNi A ZIVOTNiHO PROSTREDL STAVEBNi URAD
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 3100/19,46601 JABLONEC NAD NISOU
<br>
Spisová značka:
638/2020/SÚ/Fu
<br>
<br> Č.j.:
42554/2020
<br>
<br> Vyřizuje:
<br> Tel.:
<br> Fax:
<br> E-mail:
XXXXXX XXXXX
XXX XXX XXX
<br> XXX XXX XXX
funke@mestojablonec.cz
<br>
<br> Vyhotoveno dne:
29.5.2020
<br>
<br>
<br> Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s <.>
Mrštíkova 3
461 71 Liberec
<br> ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Magistrát města Jablonec nad Nisou,odbor stavební a životního prostředí,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne 20.2.2020 podal
<br> Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou,a.s <.>,IČO 47311975,Mrštíkova 3,461 71 Liberec <,>
kterého zastupuje Valbek,spol.s r.o <.>,IČO 48266230,Vaňurova 505/17,Liberec III-Jeřáb,460 07 Liberec 7
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
„REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TRAMVAJOVÉ TRATI LIBEREC – JABLONEC N.N <.>
<br> ÚSEK U NISY – KŘIŽOVATKA BUDOVATELŮ X POŠTOVNÍ“
<br> která obsahuje stavby:
<br> SO 021
SSZ JN.04 Liberecká - U Nisy a dva tramvajové přejezdy
<br> SO 022
SSZ JN.05 Liberecká - garáže
SO 023
SSZ JN.06 Liberecká - Budovatelů a odsazený přechod
<br> SO 024
SSZ JN.07 Budovatelů - U Nisy a tramvajový přejezd Lipová
<br> SO 107
Úprava místních komunikací a chodníků v km 10,967...

Načteno

edesky.cz/d/3903029

Meta

Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Jablonec nad Nisou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz