« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Záměr - pronájem pozemku č.parc. 1652 v k.ú. Pečky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájem pozemku zahrada za rybárnou 2020
Na základě zákona obcích č.128/2000 Sb <.>,dle § 39,odst.1 rozhodla Rada města Pečky dne 25.května 2020 (čj.:PEC/1695/2020) zveřejnit tento záměr:
<br> P R O N Á J E M P O Z E M K U
<br> č.parc.1652
v obci a k.ú.Pečky
<br> Jedná se o pozemek č.parc.1652 nacházející se v obci a k.ú.Pečky (část proluky u lékárny - Masarykovo náměstí) o celkové výměře do cca 312 m2 – evidovaného jako zahrada.Pozemek je evidován na Katastrálním úřadě pro Středočeský kraj se sídlem v Praze,Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č.10001 pro obec a katastrální území Pečky <.>
<br> P O D M Í N K Y P R O N Á J M U:
<br>  pozemek je nabízen k pronájmu za účelem zřízení zahrady
 pronajímatel zajistí sepsání nájemní smlouvy
<br>  nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
 výše nájemného je stanovena na 500,- Kč/měsíc
<br>  žadatel musí doložit vlastnický vztah k nemovitosti čp.39 v Pečkách
<br> Bližší informace získáte na adrese - MěÚ v Pečkách,Masarykovo nám.78 - odbor správy majetku města a BH do 15ti dnů po zveřejnění tohoto záměru nebo telefonicky na č.321 785 051 - J.Najbrtová <.>
<br>
Tento záměr bude zveřejněn po dobu 15-ti dnů na úřední desce <.>
<br> Datum zveřejnění: 26.května 2020
Datum sejmutí:
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
starostka

Načteno

edesky.cz/d/3894155


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz