« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - stavební záměr s názvem "Hodkovičky nad řekou" na pozemcích v k.ú. Hodkovičky - seznámení s podklady rozhodutí STR-72001/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stavební záměr s názvem "Hodkovičky nad řekou" na pozemcích v k.ú. Hodkovičky - seznámení s podklady rozhodutí STR-72001/2020
S íd lo : Mar i ánské nám.2/2,110 01 P raha 1
<br> Pracovi š t ě : Jungmanno va 35/29,110 00 P raha 1
<br> Tel.: Kontaktn í cen t ru m: 1 2 444,fax : 236 007 157
<br> 1/2 e -mai l : posta@p rah a.eu ID DS: 48ia97h
<br>
<br>
<br> dle rozdělovníku
<br> Váš dopis zn./ze dne: Vyřizuje/tel.:
<br> ----------- Fraňková
<br> Č.j.: 236 00 4842
<br> MHMP 721315/2020 Počet listů/příloh: 1/0
<br> Sp.zn.: Datum:
<br> S-MHMP 466360/2019/STR 18.5.2020
<br>
<br>
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,jako příslušný správní orgán,v souladu
<br> s ustanovením § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
<br> oznamuje,že v odvolacím řízení vedeném proti rozhodnutí spis.zn.P4/128210/16/OST/FATU <,>
<br> č.j.P4/132529/18/OST/FATU,které vydal Úřad městské části Praha 4,odbor stavební,ve věci
<br> stavebního záměru nazvaného „Hodkovičky Nad řekou“ na pozemcích v k.ú.Hodkovičky <,>
<br> byly doplněny podklady pro vydání rozhodnutí.Konkrétně XXXX do spisu doplněno závazné
<br> stanovisko Ministerstva vnitra,generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru,č.j.MV-
<br> 58309-7/PO-PRE-2019 ze dne 7.8.2019,závazné stanovisko Ministerstva zdravotnictví č.j <.>
<br> MZDR 17073/2019-4/OVZ ze dne 7.11.2019,závazné stanovisko odboru pozemních
<br> komunikací a drah MHMP č.j.MHMP 136020/2020 ze dne 23.1.2020,závazné stanovisko
<br> odboru ochrany prostředí MHMP č.j.MHMP 954984/2019 ze dne 17.6.2019 <.>
<br> Ve smyslu ust.§ 36 odst.3 správního řádu mají účastníci řízení právo se k podkladům
<br> pro vydání rozhodnutí vyjádřit.Účastníci se mohou k doplněným podkladům vyjádřit ve lhůtě
<br> do 15ti dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění veřejnou vyhláškou,a to písemně na adresu
<br> Magistrát hlavního města Prahy,odbor stavebního řádu,Jungmannova 29,110 00 Praha 1 <,>
<br> s uvedením sp.zn.S-MHMP 466360/2019/STR <.>
<br> Do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou účastníci řízení nahlédnout v budově MHMP <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3883952

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz