« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - VV - územní plán Dobřichov, zahájení řízení a konání veřejného projednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

53440 2020 Oznameni porizovatele o zahajeni rizeni a konani
Městský úřad Kolín
Odbor investic a územního plánování
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I
tel.: +420 321 748 251
e-mail: investice@mukolin.cz
<br>
Vaše čj.(zn.): Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXX
Číslo jednací: MUKOLIN/OIÚP XXXXX/XX-kra Telefon: XXX XXX XXX
Spisová zn.: OIÚP UP 8344/2020 E-mail: karolina.kraicova@mukolin.cz
<br> Počet listů: 1 + rozdělovník
Příloh/listů: 0/0 Datum: 18.05.2020
<br>
<br> Územní plán Dobřichov – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného
projednání k návrhu změny č.1 pořizované zkráceným postupem
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Městského úřadu Kolín jako pořizovatel územního
plánu podle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
<br> o z n a m u j e
<br> v souladu s § 172 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení
o vydání změny č.1 územního plánu a podle § 22 a § 55b odst.2 stavebního zákona termín veřejného
projednání o návrhu změny č.1 územního plánu Dobřichov
<br>
na středu 24.června 2020 od 15:00 hod <.>
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu Dobřichov,Dobřichov č.p.206 <.>
<br>
Návrh změny č.1 bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení na
úřední desce ve dnech 22.května 2020 až 3.července 2020 v tištěné podobě u pořizovatele (Městský
úřad Kolín,budova radnice,III.patro) a na Obecním úřadu Dobřichov v pracovních dnech
a v elektronické podobě na https://dobrichov.cz/index.php/wp-notice/zmena-up-c-1/ <.>
<br> Námitky mohou k návrhu změny č.1 územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb
dotčených návrhem řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.Námitky musí obsahovat odůvodnění,údaje podle
katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou.Povinnost doložit
údaje podle katastru ne...

Načteno

edesky.cz/d/3883877

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz