« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města - TJ Sokol Pečky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VPS 18 2020 Sokol Pečky
Smlouva
<br> o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Pečky č.18/2020
<br>
<br> Poskytovatel:
<br> Město Pečky,Masarykovo nám.78,289 11 Pečky
<br> Zastoupeno: Mgr.Alenou Švejnohovou,starostkou
<br> IČO: 00239607
<br> Č.účtu: 1621191/0100
<br> (dále jen poskytovatel)
<br> a
<br> Příjemce:
<br> Tělocvičná XXXXXXX XXXXX Pečky,sídlo Pečky,Petra Bezruče XXX
<br> IČO: 00664171
<br> č.účtu: 502880319/0800
<br> Zastoupený: Evou Jíchovou,starostkou TJ
<br> (dále jen příjemce)
<br>
<br> uzavírají tuto smlouvu
<br>
<br> I.Výše a účel dotace
<br>
<br> 1) Zastupitelstvo Města Pečky schválilo dne 22.04.2020 Usnesením č.2/2020
<br> č.j.: PEC/1251/2020,poskytnutí dotace pro rok 2020 ve výši 390.000,-Kč
<br> (slovy: třistadevadesáttisíckorunčeských) <.>
<br> Dotace bude převedena na účet příjemce do 30 dnů od podpisu smlouvy <.>
<br>
<br> 2) Příjemce se zavazuje použít tuto dotace na úhradu neinvestičních výdajů pro zajištění
<br> sportovní činnosti v roce 2020 a to přednostně pro činnost dětí a mládeže <.>
<br>
<br> 3) Dotace nesmí být použita na financování investic,oprav nemovitého majetku,mzdových
<br> nákladů,telefonních poplatků,finančních darů a občerstvení <.>
<br>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br>
<br> 1) Příjemce odpovídá za hospodárné použití dotace v souladu s účelem a podmínkami v této
<br> smlouvě uvedenými <.>
<br>
<br> 2) Příjemce je povinen provést finanční vypořádání dotace nejpozději do 29.01.2021 <.>
<br>
<br> 3 ) Finanční vypořádání se předkládá na předepsaném tiskopise,součástí jsou kopie faktur <,>
<br> paragonů příp.jiných dokladů a kopie dokladů o jejich úhradě <.>
<br> Na žádost poskytovatele je povinen příjemce předložit k nahlédnutí originální doklady <.>
<br>
<br>
<br> - 2 -
<br>
<br> 4) Finanční prostředky,které nebudou využity v souladu s touto smlouvou,je příjemce
<br> povinen vrátit poskytovateli na účet č.1621191/0100 s VS = číslo smlouvy nejpozději
<br> do 15.02.2021 <.>
<br>
<br>
<br>
<br> III.Závěrečná ustanovení
<br>
<br> 1) Tato sm...

Načteno

edesky.cz/d/3883873


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz