« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Sbírka zákonů, částka 80, 81

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

částka 81
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 81 Rozeslána dne 1.května 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 223.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 224.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 223
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.dubna 2020 č.490
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) a e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda s účinností ode dne 11.května 2020 od 00:00 hod <.>
<br> I.nařizuje
<br> a) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob,s výjimkou členů domácnosti <,>
výkonu povolání,podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,účasti na pohřbu,a zachovávat odstup od
jiných osob nejméně 2 metry <,>
<br> b) konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje pouze v nezbytně nutných
případech pro potřeby nezbytného občerstvení,jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední kon-
zumaci,a v takovém případě se vzdálit za účelem jejich konzumace od prodejny,výdejového okénka
apod.alespoň 10 metrů;
<br> II.zakazuje,není-li tímto nebo jiným krizovým opatřením stanoveno jinak,divadelní,hudební,filmová
a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční a XXX podobné
akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,přehlídky,ochutnávky,trhy a veletrhy,vzdělávací
akce,oslavy,a to jak veřejné,tak soukro...
částka 80
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 80 Rozeslána dne 30.dubna 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 218.Sdě lení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
<br> 219.Usnesení vlády České republiky o o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 220.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 221.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 222.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 218
<br> SDĚLENÍ
<br> Ministerstva práce a sociálních věcí
<br> ze dne 27.dubna 2020
<br> o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
<br> Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje,že byly u něj uloženy tyto dodatky ke kolektivním smlou-
vám vyššího stupně:
<br> 1.Dodatek č.2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 13.2.2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků hornictví,geologie a naftového průmyslu
a
<br> Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu <.>
<br> 2.Dodatek č.2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřený dne 13.2.2020 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem energetiky a hornictví
<br> a
<br> Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu <.>
<br> Ministryně:
<br> Dipl.-Pol.Maláčová,MSc <.>,v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.218 / 2020Strana 1666 Částka 80
<br>
<br> 219
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 30.dubna 2020 č.485
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,ve znění pozdějších
předpisů,prodlužuje do 17.května 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12.března
2020 č.194,o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v sou-
vislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na
dobu od 14.00 hodin dne 12.března 2020 na dobu 30 dnů,k...

Načteno

edesky.cz/d/3883860


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz