« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Sbírka zákonů, částka 73, 74, 75, 76

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

částka 76
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 76 Rozeslána dne 27.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 212.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.172/2020 Sb <.>,o použití Armády České republiky k záchranným
pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
<br> 213.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
<br>
<br> 212
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 27.dubna 2020 <,>
<br> kterým se mění nařízení vlády č.172/2020 Sb <.>,o použití Armády České republiky
k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 14 odst.3 a § 15 zákona
č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České repu-
bliky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> Čl.I
<br> V § 1 nařízení vlády č.172/2020 Sb <.>,o použití
Armády České republiky k záchranným pracím
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
SARS CoV-2,se za slovo „služeb“ vkládají slova
<br> „a v zařízeních provozovaných poskytovateli zdra-
votních služeb poskytujících následnou lůžkovou
péči nebo dlouhodobou lůžkovou péči“ <.>
<br> Čl.II
<br> Účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> 1.místopředseda vlády a ministr vnitra:
<br> Hamáček v.r <.>
<br> Ministr obrany:
<br> Mgr.Metnar v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.212 / 2020Strana 1610 Částka 76
<br>
<br> 213
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 27.dubna 2020 č.483
<br> o zrušení krizového opatření
<br> Vláda
<br> zrušuje s účinností ode dne 28.dubna 2020 od 00:00 hod.usnesení vlády ze dne 31.března 2020 č.352 <,>
vyhlášené pod č.143/2020 Sb <.>,kterým se zakazuje s účinností ode dne 2.dubna 2020 po dobu trvání
nouzového stavu platnost nařízení,kterým obec vymezuje oblasti obce,ve kterých lze místní komunikace
nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.213 / 2020Částka 76 Strana 1611
<b...
částka 75
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 75 Rozeslána dne 27.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 211.Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
<br>
<br> 211
<br> VYHLÁŠKA
<br> ze dne 27.dubna 2020
<br> o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
<br> Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 56,71 a 112 zákona č.561/2004
Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším od-
borném a jiném vzdělávání (školský zákon):
<br> § 1
<br> Hodnocení žáků
<br> (1) V základním vzdělávání,středním vzdělá-
vání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení
výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního
roku 2019/2020
<br> a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém
pololetí v době,kdy žák má povinnost řádně
docházet do školy <,>
<br> b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných
při vzdělávání na dálku,pokud má pro takové
vzdělávání žák podmínky,nebo podpůrně
z podkladů pro hodnocení získaných při vzdě-
lávacích aktivitách konaných ve škole v době <,>
kdy žák nemá povinnost řádně docházet do
školy,a
<br> c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první
pololetí školního roku 2019/2020 <.>
<br> (2) Pravidla ve školním řádu nebo pravidla pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená škol-
skou radou,která jsou v rozporu s odstavcem 1 nebo
která neumožňují hodnocení žáků za druhé pololetí
školního roku 2019/2020 podle odstavce 1,se ne-
použijí <.>
<br> (3) Ve středním vzdělávání a ve vzdělávání
v konzervatoři může hodnocení výsledků vzdělávání
žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 vy-
cházet také z podkladů o vykonané pracovní povin-
nosti podle krizového zákona nebo dobrovolné po-
moci,pokud se vztahují k oboru vzdělání <.>
<br> (4) Odstavec 1 se použije obdobně také pro
vzdělávání v základní umělecké škole <.>
<br> § 2
<br> Zkoušky a komisionální zkoušky
<br> Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška
nebo komisionální přezkoušení stanov...
částka 74
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 74 Rozeslána dne 27.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 207.Zákon,kterým se mění zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,ve znění zákona č.277/2019 Sb <.>
<br> 208.Zákon,kterým se mění zákon č.355/2019 Sb <.>,o státním rozpočtu České republiky na rok 2020,ve znění zákona č.129/
/2020 Sb <.>
<br> 209.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
k uspokojování bytové potřeby,na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s po-
skytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
<br> 210.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících
podnikání
<br>
<br> 207
<br> ZÁKON
<br> ze dne 22.dubna 2020 <,>
<br> kterým se mění zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti <,>
ve znění zákona č.277/2019 Sb <.>
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> Čl.I
<br> Zákon č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti,ve znění zákona č.277/2019 Sb <.>,se
mění takto:
<br> 1.Nad § 10 se vkládá nadpis „Stanovení celko-
vých výdajů sektoru veřejných institucí“ a nadpis
§ 10 se zrušuje <.>
<br> 2.Za § 10 se vkládá nový § 10a,který zní:
<br> 㤠10a
<br> Ministerstvo stanoví částku celkových výdajů
sektoru veřejných institucí pro
a) rok 2021 jako součet částek nejvýše 4 % pro-
<br> gnózovaného nominálního hrubého domácího
produktu a prognózovaných celkových konso-
lidovaných příjmů sektoru veřejných institucí
upravených o vliv hospodářského cyklu a o vliv
jednorázových a přechodných operací na rok
2021; celkové výdaje sektoru veřejných institucí
se konsolidují o jejich vzájemné finanční vztahy
a stanoví se podle přímo použitelného předpisu
Evropské unie upravujícího Evropský systém
národních a regionálních účtů v Evropské
unii3) <,>
<br> b) roky 2022 až 2027 ve výši odpovídají...
částka 73
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 73 Rozeslána dne 27.dubna 2020 Cena Kč 71,–
<br> O B S A H :
<br> 205.Zákon,kterým se mění zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony
<br> 206.Zákon,kterým se mění zákon č.551/1991 Sb <.>,o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky,ve znění pozdějších
předpisů,a zákon č.280/1992 Sb <.>,o resortních,oborových,podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách,ve znění
pozdějších předpisů
<br>
<br> 205
<br> ZÁKON
<br> ze dne 21.dubna 2020 <,>
<br> kterým se mění zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a další související zákony
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> ČÁST PRVNÍ
<br> Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
<br> Čl.I
<br> Zákon č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění zákona č.254/2001 Sb <.>,zákona č.274/
/2001 Sb <.>,zákona č.13/2002 Sb <.>,zákona č.76/
/2002 Sb <.>,zákona č.86/2002 Sb <.>,zákona č.120/
/2002 Sb <.>,zákona č.320/2002 Sb <.>,zákona č.274/
/2003 Sb <.>,zákona č.356/2003 Sb <.>,zákona č.362/
/2003 Sb <.>,zákona č.167/2004 Sb <.>,zákona č.326/
/2004 Sb <.>,zákona č.562/2004 Sb <.>,zákona č.125/
/2005 Sb <.>,zákona č.253/2005 Sb <.>,zákona č.381/
/2005 Sb <.>,zákona č.392/2005 Sb <.>,zákona č.444/
/2005 Sb <.>,zákona č.59/2006 Sb <.>,zákona č.74/
/2006 Sb <.>,zákona č.186/2006 Sb <.>,zákona č.189/
/2006 Sb <.>,zákona č.222/2006 Sb <.>,zákona č.264/
/2006 Sb <.>,zákona č.342/2006 Sb <.>,zákona č.110/
/2007 Sb <.>,zákona č.296/2007 Sb <.>,zákona č.378/
/2007 Sb <.>,zákona č.124/2008 Sb <.>,zákona č.130/
/2008 Sb <.>,zákona č.274/2008 Sb <.>,zákona č.227/
/2009 Sb <.>,zákona č.281/2009 Sb <.>,zákona č.301/
/2009 Sb <.>,zákona č.151/2011 Sb <.>,zákona č.298/
/2011 Sb <.>,zákona č.375/2011 Sb <.>,zákona č.466/
/201...

Načteno

edesky.cz/d/3883856

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz