« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Uzavření dohody k VPS na úseku přestupků - Pečky, Radim

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dohoda k VPS Pečky, Cerhenice
Dohoda
<br> o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Pečky a městysem Cerhenice podle ustanovení _5 63 odst.[ zákona číslo 128/2000 Sb <.>,o obcielu ve znění pozdější předpisu (uveřejněné v částce 4/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č.l$2/VS/2007)
<br> — zajišťování výkonu přenesené pusobností ve věcech přestupku
<br> ("I.1.Smluvní strany
<br> město Pečky.ICO 00239607 se sídlem Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,zastoupené starostkou města Mgr.Alenou Svejnohovou,příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností města Kolín
<br> městys Cerhonice,IČO 00235300.se sídlem Školská 444,Cerhonice 281 nz,zastoupený starostou PhDr.Bc.Markem Seme'ádem,MBA,příslušný do správního obvodu obce spovčřeným obecním úřadem města Pečky a obce s rozšířenou posohností městu Kolín
<br> (1.11 <.>
<br> Na základě usnesení Rady města Pecky ze dne 3.2.2020 a usnesení Zastupitelstva
<br> městyse Cerheníee ze dne 26.2.2020 uzavírají uvedene smluvní strany \“ souladu s ustanovením š 166 odst.'1 zákona Č.500/2004 Sb.<.> spr-(o ní řád ve mění pozdějších predpisu.dohodu o změně
<br> veřejnoprávní smlouvy mezi městem Pečky u městysem (“erheníee uzavřené dne l_3.2007 <.>
<br> Čl.III <.>
<br> Změna smluvního vztahu výkonu přenesené působnosti
<br> Smluvní strany se dohodly na změně veřeinoprávní smlouvy,v Čl.11.takto:
<br> 1 <.>
<br> \ <.>
<br> V souladu s ustanovením š 63 odst.] zákonu e.DS:/2000 Sb.<.> o obcích ve znění pozdějších předpisu.21 s ustanovením _S 105.zákona č.250/2016 Sb.<.> o odpovědímstí za přestupky & řízení o nich- bude orgán města Peck),vykonávat na místo orgánu mestyse Cerhcniee přenesenou pusobnost na úseku projednávání přestupku <.>
<br> Smluvní strany se dohodly na změně \'eřeinoprávní smlouvy v čl.Ill.takto:
<br> ld
<br> JJ
<br> Na základě této smlouv) bude orgán městu Pec—k) místně příslušným sprt'ívním orgánem v řízení o přestupcích pro správní ol“ od městyse Cerheníee <.>
<br> Správní poplatky “a náklady rízení vybírané městem Pečky při plnění této sml...

Načteno

edesky.cz/d/3883855


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz