« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Sbírky zákonů č. 65, 66 - opatření v oblasti splácení úvěru v souvislosti s pandemií COVID-19, mimořádné opatření MZ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MO MZDR 16 17 04 20
MO_MZDR_160420/Mimo��dn�-opat�en�-elektronick�-��danky-v-prost�ed�-NZIS-s-��innost�-od-160420.pdf
<br>
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br>
Str.1 z 4
<br>
Praha,dne 15.dubna 2020
<br>
Č.j.: MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN
<br>
*MZDRX019XB8Q*
MZDRX019XB8Q
<br>
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br>
1.Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č.258/2000 Sb <.>,které žádají
o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2,se s účinností od 16.dubna 2020 nařizuje,aby pro tento účel výlučně
používaly elektronickou žádanku,kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí
Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů,a která je
dostupná na adresách:
<br>
 https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a
<br>
 https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka <,>
<br>
doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního
zdravotnického informačního systému a resortních registrů,které jsou rozesílány
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické
pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č.258/2000 Sb <.>
<br>
<br>
<br> 2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kteří žádají o provedení odběru vzorku za
účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2,se s účinností od
16.dubna 2020 nařizuje,aby i v případě,že používají vlastní druh žádanky,pro tento
účel používali rovněž elektronickou žádanku,...
částka 66
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 66 Rozeslána dne 17.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 178.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
<br> 179.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 178
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 17.dubna 2020 č.421
<br> o zrušení krizového opatření
<br> Vláda
<br> zrušuje s účinností ode dne 20.dubna 2020 od 0:00 hod.usnesení vlády ze dne 12.března 2020 č.201 <,>
vyhlášené pod č.74/2020 Sb <.>,kterým zakázala žákům,studentům a některým dalším osobám účast na
vyjmenovaných druzích vzdělávání <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.178 / 2020Strana 1450 Částka 66
<br>
<br> 179
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 17.dubna 2020 č.422
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) a ustanovení
§ 6 odst.2 písm.e) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> nařizuje,že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1 usnesení vlády ze dne
15.března 2020 č.219,vyhlášeném pod č.89/2020 Sb <.>,se vztahuje i na děti,jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.179 / 2020Částka 66 Strana 1451
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1452 Částka 66
<br>
<br> Sbírka zá...
částka 65
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 65 Rozeslána dne 17.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 177.Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
<br>
<br> 177
<br> ZÁKON
<br> ze dne 16.dubna 2020
<br> o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 <.>
<br> § 2
<br> Vymezení některých pojmů
<br> Pro účely tohoto zákona se rozumí
<br> a) úvěrem odložená platba,peněžitá zápůjčka <,>
úvěr nebo obdobná finanční služba <,>
<br> b) úvěrovaným spotřebitel nebo podnikatel,kte-
rému byl poskytnut úvěr nebo na kterého přešel
nebo který převzal dluh z takto poskytnutého
úvěru <,>
<br> c) úvěrujícím ten,kdo jako podnikatel poskytl
úvěr úvěrovanému nebo kdo nabyl pohledávku
z takto poskytnutého úvěru <.>
<br> § 3
<br> Působnost
<br> (1) Tento zákon se použije na úvěr sjednaný
a čerpaný před 26.březnem 2020 <.>
<br> (2) Tento zákon se dále použije na úvěr sjed-
naný před 26.březnem 2020,jde-li o úvěr
<br> a) zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem
k nemovité věci <,>
<br> b) účelově určený k
<br> 1.nabytí,vypořádání nebo zachování práv k ne-
movité věci nebo součásti nemovité věci <,>
<br> 2.výstavbě nemovité věci nebo součásti nemo-
vité věci <,>
<br> 3.úhradě za převod družstevního podílu v by-
tovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné
právnické osobě za účelem získání práva uží-
vání bytu nebo rodinného domu <,>
<br> 4.změně stavby podle stavebního zákona nebo
jejímu připojení k veřejným sítím <,>
<br> 5.úhradě nákladů spojených se získáním úvěru
poskytnutého k některému z účelů uvede-
ných v bodech 1 až 4,nebo
<br> 6.splacení úvěru poskytnutého k některému
z účelů uvedených v bodech 1 až 6,nebo
<br> c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona
upravujícího stavební spoření <....

Načteno

edesky.cz/d/3883846


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz