« Najít podobné dokumenty

Město Pečky - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Pečky č. V-1/2020 - Římskokatolická farnost Pečky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Pečky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

V1 2020 ŘK farnost finanční výpomoc
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Města Pečky
<br> č.V - 1 /2020
<br>
<br> Město Pečky,se sídlem : Masarykovo nám.78,289 11 Pečky,IČO 00239607
<br> zastoupeno: Mgr.Alenou Švejnohovou,starostkou (dále jen poskytovatel)
<br>
<br> a
<br>
<br> Římskokatolická farnost Pečky se sídlem : Tř.Jana Švermy 50,289 11 Pečky,IČO 61632236
<br> zastoupená: P.Mgr.Josefem Neradem,farářem (dále jen příjemce)
<br>
<br> uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu ( dále jen Smlouva)
<br>
<br>
<br> I.Předmět a účel smlouvy
<br>
<br> 1) Poskytovatel na základě usnesení Zastupitelstva města Pečky ze dne 12.2.2020 č.1 /2020
<br> čj.PEC/347/2020 se zavazuje poskytnout příjemci návratnou finanční výpomoc ve výši
<br> 300 000,- Kč (slovy: Třistatisíc Kč) <.>
<br>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc se poskytuje v souladu s §10a a násl.zákona č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění na základě žádosti příjemce
<br> a je určena na financování opravy vitráží na kostele Sv.Václava v Pečkách – 1.etapa <.>
<br>
<br>
<br> II.Práva a povinnosti smluvních stran
<br>
<br> 1) Návratná finanční výpomoc bude poskytnuta jejím převedením na účet příjemce č <.>
<br> 0502865389/0800 do 30.4.2020 <.>
<br>
<br> 2) Návratná finanční výpomoc je bezúročná a poskytovateli za ni nenáleží žádný poplatek ani jiné
<br> finanční plnění <.>
<br>
<br> 3) Příjemce návratnou finanční výpomoc přijímá a zavazuje se jí použití k účelu uvedenému
<br> v odst.2) čl.I.Smlouvy a za podmínek stanovených Smlouvou a účinnými právními
<br> předpisy.Stanoveného účelu bude dosaženo do 31.12.2020 <.>
<br>
<br>
<br> 4) Příjemce je povinen předložit finanční vypořádání návratné finanční výpomoci <.>
<br> - v termínu do 31.12.2020 - přehled o čerpání a použití poskytnuté finanční výpomoci včetně
<br> kopií výpisů z účtu příjemce dokládajících úhradu faktur
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - v termínu do 31.12.2025 - přehled o splácení prostředků návratné finanční výpomoci na ú...

Načteno

edesky.cz/d/3883841


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Pečky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz