« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - most Legií - odstranění šířkového omezení PKD-72093/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

most Legií - odstranění šířkového omezení PKD-72093/2020
PRA HA PR.I\ GUE PRA GA PRA G HLA VNi MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNIHO MESTA PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drah Oddeleni silnicniho spnivniho uradu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 vas dopis zn./ze dne: c.j.: MHMP-735643/2020/04N o Spis.zn.: S-MHMP 733540/2020PKD • MHMPXPDX2N4V Technicka sprava komunikaci hl.m.Prahy,a.s.Rasnovka 770/8 110 00 Praha 1 Vyfizuj e/linka/te 1.: Lulcis Vopava,log.236004247 Pocet IistU/priloh: 111 Datum: 20.5.2020 VEREJNA VYHLASKA Ozmimeni o mivrhu opatreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich a vfzva k uplatneni pfipominek nebo mimitek.• Magistrat hi.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drah,jako pfislusny silnicni spnivni urad die ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nektecych zakomi,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen,zakon 0 silnicnim provozu") zahajil dne 20.5.2020 z moci uredni fizeni 0 navrhu opatreni obecne povahy podle ust.§ 171 a nasi.§ 173 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni rad,ve zneni pozdejsich predpisu,(dale jen,spravni rad") a podle ust.§ 77 odst.1 pism.c) zakona o silnicnim provozu a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich,predkhida navrh opatreni obecne povahy pro stanoveni mistni upravy provozu na pozemnich komunikacich,spocivajici v odstraneni a umisteni dopravniho znaceni na mistni komunikaci most Legii v rozsahu dle prilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci: a) Dopravni znacky musi bYt v reflexnim provedeni v zakladni velikosti.Veskere dopravni znaceni bude osazeno na odpovidajicich nosicich.Umistenim dopravniho znaceni nesmi bYt naruseno vnimani dopravni situace.b) Instalace a umisteni dopravniho znaceni bude provedeno tak,a by nebranilo provadeni udrzby komunikace.c) Instalace dopravniho znaceni bude provedena v terminu do 15.8.2020 Sidlo: Marianske nfun.2/2,110 0...

Načteno

edesky.cz/d/3883363

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz