« Najít podobné dokumenty

Mag.hl.m. Praha - Ortenovo náměstí, Vrbenského - výměna technologie SSZ PKD-72096/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Mag.hl.m. Praha.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ortenovo náměstí, Vrbenského - výměna technologie SSZ PKD-72096/2020
PRA HA PR.~ GUE PRA GA PRA.G HLA VNI MESTO PRAHA MAGISTRAT HLA VNIHO MEST A PRAHY Odbor pozemnich komunikaci a drab OddtHeni silnicniho spnivniho uradu 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 XXX do pis zn./ze dne: c.j.: MHMP-736166/2020/04N o Spis.zn.: S-MIIMP 639857/2020PKD • MHMPXPDX39ZX SW ARCO TRAFFIC CZ s.r.o.Pod visiiovkou 1661/37 140 00 Praha 4 IC: 25680595 Vyrizuj e/linka/tel.: XXXXX XXXXXX,log.XXXXXXXXX Pocet listU/priloh: XXX Datum: XX.5.2020 Opatreni obecne povahy • Magistrat hl.m.Prahy,odbor pozemnich komunikaci a drab,jako pris1usny spravni urad dle ust.§ 124 odst.6 zakona c.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemnich komunikacich a o zmene nekterych zakom1,ve zneni pozdejsich ptedpisu,(dale jen,zakon 0 provozu na pozemnich komunikacich") a podle ust.§ 171 a § 173 odst.1 zakona c.500/2004 Sb <.>,spravni tad,na zaklade posouzeni zadosti 0 stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci,podane dne 4.5.2020,a po projednani s pfislusnym organem Policie CR,Krajske reditelstvi Policie hl.m.Prahy- odbor sluzby dopravni policie vydava podle ust.§ 77 odst.1 pism.c),odst.5 a § 78 zakona c.361/2000 Sb <.>,zakon o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlasky c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich opatreni obecne povahy - stanoveni prechodne upravy provozu na pozemni komunikaci Vrbenskebo,Ortenovo namesti spocivajici v umisteni dopravniho znaceni a zarizeni na mistni komunikaci v rozsahu d1e prilozene dokumentace,ktera je nedilnou soucasti tohoto stanoveni,za nize uvedenych podminek pro jejich realizaci: a) Osazeni dopravniho znaceni a zarizeni bude provedeno v souladu s vyjadrenim Policie CR,Krajskeho redite1stvi Policie hl.m.Prahy - odboru sluzby dopravni po1icie ze dne 29.4.2020,c.j.: K.RPA 11225-1/CJ-2020-0000DZ,TP66 a vyhlaskou c.294/2015 Sb <.>,kterou se provadeji pravidla provozu na pozemnich komunikacich.b) Dopravni znacky musi by-t v reflexnim provedeni v zakladni ve1ikosti.V e...

Načteno

edesky.cz/d/3883352

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Mag.hl.m. Praha      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz