« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Veřejné osvětlení v ulici Komenského a Švermova, Turnov na pozemcích par. č. 700, 714/2 a 715 v katastrálním území Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí č. j. SU/20/2540/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/1783/20/HOZ
Č.J.: SU/20/2540/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 20.5.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 8.4.2020 podal
<br> MĚSTO TURNOV,IČO 276227,Antonína Dvořáka č.p.335,511 01 Turnov 1 <,>
<br> které zastupuje XXXXXXXX XXXX XXX.Profes Projekt spol.s r.o <.>,nar.13.12.1978,Bedřicha
<br> Smetany č.p.2010,511 01 Turnov 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> Veřejné osvětlení v ulici Komenskeho a Švermova,Turnov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.700 (ostatní plocha),parc.č.714/2 (zastavěná plocha a
<br> nádvoří),parc.č.715 (ostatní plocha) v katastrálním území Turnov <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> - Nově řešené kabelové rozvody pro připojení svítidel budou provedeny kabely CYKY 4Bx16 <.>
V místech svítidel budou ponechány vždy volné konce kabelů s délkou min.2,0 m.Souběžně
<br> s kabely budou ve výkopu vedeny i zemnící pásky FeZn 30/4.V prostoru Švermovy ulice bude
<br> kabelový rozvod veden v prostoru chodníku mimo okrasné záhony s květenou.Patka pro stožár bude
<br> také mimo tyto záhony s okrasnou květenou <.>
<br> - Délka nového kabelu VO - 290,2 m; ...

Načteno

edesky.cz/d/3883321

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz