« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/28728 ul. Fučíkova a místních komunikacích v souvislosti s uzavírkou ulic Fučíkova a Boženy Němcové v Turnově

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OOP zn. OD/20/14280/vOD-st
Městský úřad Turnov
Odbor dopravní,Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br> tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz
<br> Adr <.>
1.Jizerskohorská stavební společnost s.r.o <.>,Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou <,>
IČ: 4990488
<br> Naše značka: OD/20/14280/vOD-st Vyřizuje: Vaňátko t.481 366 871 Turnov dne: 18.5.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
<br> Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o silničním provozu,ve znění
pozdějších zákonů,dále podle § 77 odst.1,písmeno a),§ 77 odst.4 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,v platném znění a podle
ustanovením § 173 odst.1 zákona ě.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na silnici III/28728 ul.Fučíkova a místních komunikacích
v souvislosti s uzavírkou ulic Fučíkova a Boženy Němcové v Turnově v termínu od 1.6.2020
do 22.10.2020 <.>
Úplná uzavírka ulice Fuěíkova v místě styku s ul.Boženy Němcové se navrhuje od 1.6.2020
do 10.6.2020 <.>
Úplná uzavírka ulice Boženy Němcové v jednotlivých mezikřižovatkových etapách se
navrhuje od 1.6.2020 do 22.10.2020 <.>
<br> Dopravní značení bude realizovánu dle projektové dokumentace,která se z důvodu
velkého rozsahu nezveřejňuje.Lze se s ní seznámit na odboru dopravním MěÚ Turnov
v čase dle tel domluvy.Dopravní značení bude realizováno dle technických podmínek TP
66,Zásady pro označování pracovních míst v obci <.>
<br> Odůvodnění:
<br> Městský úřad Turnov,odbor dopravní,příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích posoudil danou situaci a stanovil dopravní značení,jak je
uvedeno výše <.>
<br> Dopravní značení proveďte do:
Před zahájením akce
<br>
<br>
Odpovědná osoba nebo organ...

Načteno

edesky.cz/d/3883313

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz