« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - Veřejné osvětlení, ulice Pekařova, Turnov na pozemcích parc. č. 2599/1, 2600/171, 2667/6 a 3905/55 v katastrálním území Turnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí č. j. SU/20/2301/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/1641/20/HOZ
Č.J.: SU/20/2301/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 7.5.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí,kterou dne
<br> 30.3.2020 podal
<br> MĚSTO TURNOV,IČO 276227,Antonína Dvořáka č.p.335,511 01 Turnov 1
<br> (dále jen "žadatel"),podle § 93 odst.3 stavebního zákona
<br> p r o d l u ž u j e
<br> do
<br> 21.4.2022
<br> platnost územního rozhodnutí o umístění stavby spis.zn.SÚ/746/18/HOZ,č.j.SU/18/1492/HOI ze dne
<br> 19.3.2018 na stavbu
<br> Veřejné osvětlení,ulice Pekařova,Turnov
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích parc.č.2599/1,2600/171,2667/6,3905/55 v katastrálním území
<br> Turnov <.>
<br>
<br> Účastníci řízení,na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<br> MĚSTO TURNOV,Antonína Dvořáka č.p.335,511 01 Turnov 1 <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Vydané územní rozhodnutí platí ve smyslu § 93 odst.1 stavebního zákona dva XXXX XXX dne,kdy nabylo
<br> právní moci.Před uplynutím této lhůty požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z důvodu,že termín
<br> plánovaného zahájení stavby je odsunut z důvodu,aby byla stavba veřejného osvětlení prováděna zároveň
<br> se stavbou ČEZu Distribuce,a.s <.>
<br> Stavební úřad oznámil dne 1.4.2020 zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení a
<br> upozornil je v souladu s § 93 odst.3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a
<br> námitek <.>
<br> Stavební úřad posoudil důvody,pro které nebyla ještě stavba zahájena.Protože předpoklady,za kterých
<br> bylo územní rozhodnutí vydáno,zůstal...

Načteno

edesky.cz/d/3883304

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz