« Najít podobné dokumenty

Město Turnov - SM - Rokytnice u Turnova - obnova vNN za kNN na pozemcích v k. ú. Hrubá Skála

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Turnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí č. j. SU/20/2265/HOI
Městský úřad Turnov
stavební úřad
<br> Antonína Dvořáka 335,511 01 Turnov
<br>
SPIS.ZN.: SÚ/1562/20/HOZ
Č.J.: SU/20/2265/HOI
<br>
<br>
<br>
VYŘIZUJE:
<br> TEL.:
<br> E-MAIL:
<br> Hozdecká
<br> 481 366 302
<br> i.hozdecka@mu.turnov.cz
<br> DATUM: 7.5.2020
<br>
<br>
ROZHODNUTÍ
<br> ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Turnov,stavební úřad,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č <.>
<br> 183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost
<br> o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"),kterou dne
<br> 25.3.2020 podal
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterou zastupuje ELIPROM spol.s r.o <.>,IČO 48264237,Legií č.p.317/19,Liberec XII-Staré
<br> Pavlovice,460 01 Liberec 1
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
<br> SM - Rokytnice u Turnova - obnova vNN za kNN
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemcích st.p.428 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.260/1 (trvalý travní
<br> porost),parc.č.275/3 (trvalý travní porost),parc.č.275/4 (trvalý travní porost),parc.č.290/1 (trvalý
<br> travní porost),parc.č.661/4 (zahrada),parc.č.663/1 (ovocný sad),parc.č.664/1 (trvalý travní porost) <,>
<br> parc.č.664/3 (trvalý travní porost),parc.č.670/4 (zahrada),parc.č.675/10 (trvalý travní porost),parc.č <.>
<br> 675/11 (trvalý travní porost),parc.č.687/2 (ostatní plocha),parc.č.692/1 (ostatní plocha),parc.č.692/2
<br> (ostatní plocha),parc.č.698/3 (zahrada),parc.č.700/3 (trvalý travní porost),parc.č.1986/1 (ostatní
<br> plocha),parc.č.1998/1 (ostatn...

Načteno

edesky.cz/d/3883302

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Turnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz