« Najít podobné dokumenty

Město Trutnov - PÚP na silnici I/16 v ul. Volanovská, Pražská v obci Trutnov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Trutnov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Grafické znázornění PÚP
ÚSEK 1
<br> jednosměrná objízdná trasa
<br> NÁCHOD
LUBAWKA
KRÁLOVEC
<br>
<br> ÚSEK 1 - 26.5.- 6.6.2020
<br>
UL.NA STRUZE
<br> SM
ĚR
<br> HR.KRÁLOVÉ <,>
<br> JIČÍN,VRCHLABÍ
<br> UZAVŘENA
<br> Dopravní opatření při akci : oprava sil.I/16 ul.Volanovská,Trutnov
<br> ÚSEK 1,uzavřená levá polovina komunikace směr Náchod
<br> NÁCHOD
LUBAWKA
KRÁLOVEC
<br>
<br> NÁCHOD LUBAWKAKRÁLOVEC
<br>
N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br>
<br> LU
B
<br> AW
K
<br> A
<br> K
R
<br> Á
LO
<br> VEC
<br>
<br>
N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br>
<br> LU
B
<br> AW
K
<br> A
<br> K
R
<br> Á
LO
<br> VEC
<br>
<br>
N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br>
<br> LU
B
<br> AW
K
<br> A
<br> K
R
<br> Á
LO
<br> VEC
<br>
<br>
NÁCHOD
<br> LUBAW
KA
<br> KRÁLOVEC
<br>
<br> NÁCHO
D
<br> LUBAW
KA
<br> KRÁLO
VEC
<br> NÁCHOD LUBAWKAKRÁLOVEC
<br> SIL.I/16
<br> SMĚR
<br> NÁCHOD
<br>
LUBAWK
A <,>
<br> KRÁLOV
EC
<br> UZAVŘE
NA
<br> 100 m
<br> S
IL
<br> N
IC
<br> E
I/1
<br> 6
<br> N
E
<br> P
R
<br> Ů
J
E
<br> Z
D
<br> N
Á
<br>
<br> NÁ
CH
<br> OD
<br> LUB
AW
<br> KA
<br> KR
ÁLO
<br> VEC
<br>
NÁCHOD
<br> LUBAWKA
<br> KRÁLOVEC
<br>
N
Á
C
H
O
<br> D
<br>
LU
B
AW
<br> K
A
<br> K
R
Á
LO
<br> VEC
<br>
<br>
S
IL
<br>.I/16
S
<br> M
Ě
<br> R
<br>
N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br>
<br> L
U
<br> B
A
<br> W
K
<br> A
<,>
<br> K
R
<br> Á
L
<br> O
V
<br> E
C
<br> U
Z
<br> A
V
<br> Ř
E
<br> N
A
<br> SILNICE
I/16
<br> NEPRŮJ
EZDNÁ
<br> SILNICE I/16
NEPRŮJEZDNÁ
<br> SIL.I/16
SMĚR
<br> NÁCHOD
LUBAWKA <,>
KRÁLOVEC
UZAVŘENA
<br> SIL.I/16
<br> SMĚR
<br> NÁCHOD
<br> LUBAWKA <,>
<br> KRÁLOVEC
<br> UZAVŘENA
<br>
<br> PR
OJ
<br> ÍŽD
ÍTE
<br> S
TA
<br> VB
OU
<br> ÚSEK 1,uzavřená levá polovina komunikace směr Náchod
<br> ÚSEK 1 - 26.5.- 6.6.2020
<br>
Dopravní opatření při akci : oprava sil.I/16 ul.Volanovská,Trutnov
<br> PROJÍŽDÍTE
<br> STAVBOU
PR
<br> OJ
ÍŽD
<br> ÍTE
<br> S
TA
<br> VB
OU
<br> PR
OJ
<br> ÍŽ
DÍ
<br> TE
<br> S
TA
<br> VB
OU
<br> M
IM
<br> O
<br> V
O
<br> Z
ID
<br> E
L
<br> S
TA
<br> V
B
<br> Y
<br>
<br> N
Á
<br> C
H
<br> O
D
<br>
<br> L
U
<br> B
A
<br> W
K
<br> A
<br> K
...
PÚP na silnici I/16 v ul. Volanovská, Pražská, Trutunov
Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové Vstřícný,rychlý a profesionální úřad
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336 – spokojený občan <.>
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz
www.kr-kralovehradecky.cz
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 09.04.2020    
NAŠE ZNAČKA (č.j.): KUKHK-16507/DS/2020-2 (VA)    
<br> VYŘIZUJE:
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství
<br> Oddělení silničního hospodářství    
LINKA | MOBIL: 356
<br> 602 663 814
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz
<br> DATUM: 21.05.2020
<br> Počet listů:  5 
Počet příloh:  1  / listů:    
Počet svazků:  0 
Sp.znak,sk.režim: 280.4.2,S/5
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br> Opatření obecné povahy
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a místně
příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákona),na
základě ust.§ 77 odst.1 písmene b) zákona,ust.§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k podnětu společnosti COLAS CZ,a.s <.>,Oblast Sever <,>
region Královéhradecký,IČO: 26177005,Petra Jilemnického 21,503 01 Hradec Králové,kterou
zastupuje společnost INKA dopravní značení Hradec Králové s.r.o <.>,IČO: 27478866,Obránců míru
258,503 02 Předměřice nad Labem,o z n a m u j e,že
<br> stanoví
<br> po projednání s Policií České republiky,Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje <,>
územním odborem Trutnov,dopravním inspektorátem,ve smyslu ustanovení § 77 odst.3 a 5 zákona
č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném
znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,který vydal stanovisko č.j.KRPH-31288/Čj-2020-051006-BR ze dne
21.května 2020
<br> přechodnou úpravu provozu
<br> na silnici I/16 v ulici Volanovská,Pražská v obci Trutnov z důvodu vyznačení úseku stavby;
dále na silnici...

Načteno

edesky.cz/d/3883220

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Trutnov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz