« Najít podobné dokumenty

Obec Doubrava - 33/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Doubrava.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

33/2020
Veřejnoprávní smlouva
<br> o poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu obce Doubrava
<br> číslo: 1/2020
<br> (uzavřená dle §159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
I <.>
<br> Smluvní strany
Obec Doubrava
sídlo obecního úřadu: č.p.599,735 33 Doubrava <,>
zastoupená:
IČ: 00562424 <,>
DIČ: CZ00562424 <,>
bankovní spojení: Komerční banka,a.s <.>,č.účtu: 3421791/0100 <,>
(dále jen „poskytovatel“)
<br> a
<br> Baník OKD Doubrava,z.s <.>
se sídlem: č.p.685,735 33 Doubrava <,>
zastoupený: XXXXXXXX XXXXXX,předseda <,>
IČ: XXXXXXXX <,>
bankovní spojení: Československá obchodní banka,a.s.<,>
č.účtu: 156409953/0300 <,>
(dále jen „příjemce“) <.>
<br> uzavírají tuto smlouvu
<br>
II <.>
<br> Předmět smlouvy
<br> 1.Poskytovatel,v souladu se Zásadami pro poskytování individuálních neinvestičních dotací
<br> z rozpočtu obce Doubrava schválenými Zastupitelstvem obce Doubrava 11.12.2019
poskytne ze svého rozpočtu na rok 2020 příjemci finanční účelovou dotaci ve výši 60.000,-
Kč (slovy: šedesáttisíckorunčeských) <.>
<br> 2.Dotace bude příjemci poskytnuta převodem na jeho shora uvedený účet do 30-ti dnů ode
dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami <.>
<br> III <.>
<br> Účel a podmínky použití dotace
<br> 1.Dotace je příjemci poskytována na účel krytí nákladů na činnost <.>
<br> 2.Příjemce je povinen poskytnutou dotaci použít s maximální hospodárností a efektivností
výhradně ke sjednanému účelu <.>
<br> 3.Příjemce poskytnutou dotaci vyčerpá nejpozději do 31.12.daného kalendářního roku,ve
kterém je smlouva o poskytnutí dotace sjednána.Finanční prostředky nelze převádět do
následujícího roku.Čerpáním dotace se rozumí úhrada prokazatelných nákladů
vynaložených na realizaci sjednaného účelu převodem finančních prostředků v hotovosti
nebo bezhotovostním převodem ve prospěch dodavatele(ů).Tyto náklady musí být do 31 <.>
12.daného kalendářního roku dodavatelem vyúčtovány,uhrazeny a promítnuty <.>
<br> 4.Doložení použití dotace a ...

Načteno

edesky.cz/d/3882211

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Doubrava      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz