« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Kohoutovice - Záměry obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Kohoutovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce na pronajem uvolněného běžného obecního bytu Axmanova 9.pdf
a,-
<br> ?E“ BRNO
<br> úáaofrsásrsaá ěásn neem aaa/s„ aaaomaosourovsca,osada saaávv MAJETKU aassaao aa,ses se samo e.s,na:aaeaiosswzsamosnmm
<br> Záměr statutárního města Brna,MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno- Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje tento záměr MC Brno-Kohoutovice pronajmout uvolněný běžný obecní byt svěřený do správy MC Brno-Kohoutovice:
<br> Axmanova 9 popis bytu: b.č.15,1+1,V.podlaží- nástavba; výtah;
<br> pokoj 20 m2,kuchyň 8 m2,předsíň 4,9 m2,koupelna 3,7 m2,sklep 1,4 m2,komora 1,6 m2 celková plocha 41,2 m2
<br> Podmínky pronáimu bvtu — byt je určený pouze pro příimově vymezené osoby; bude nutné po výzvě doložit potvrzení o příimech za posledních 12 kalendářních měsíců před podpisem náiemní smlouyy:
<br> Samostatně žijící osoba,která prokáže,že její průměrný měsíční příjem vobdobí 12 kalendářních měsíců před podpisem nájemní smlouvy nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněný ČSÚ za r.2019
<br> Osoba s dalšími členy domácnosti,která prokáže,že její průměrný měsíční příjem domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před podpisem nájemní smlouvy nepřesáhl 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy zveřejněný ČSÚ za r.2019
<br> Vybraný žadatel na základě výzvy doloží potvrzené formuláře 0 příjmech,které mu budou předány.V případě,že nebudou splněny podmínky nařízení vlády 146/2003 Sb <.>,nemůže být nájemní smlouva uzavřena
<br> Před podpisem nájemní smlouvy je třeba doložit výpis z evidence práv z Katastru nemovitosti jako doklad,že vybraný žadatel není XXXXXXXX XXX spoluvlastník nemovitosti
<br> Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy,přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
<br> Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu,a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy.Nesplní-li nájem...
Záměr obce na pronajem uvolněného běžného obecního bytu Jírovcova 5.pdf
titanu,másrexe ČÁSTE MĚSTA asus,enuowaououmvtce,pesos spaávv MAJETKU ansneao se,323 co BRNO c,„s.MCBKSHlůšGtéiZGZGHOŠWGru
<br> Záměr statutárního města Brna,MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno-Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje tento záměr MČ Brno-Kohoutovice pronajmout uvolněný běžný obecní byt svěřený do správy MČ Brno—Kohoutovice: Jírovcova 5 popis bytu: b.č.7,2+1,111.podlaží; výtah; pokoje 14,7 m2 a 16 m2,kuchyň 11,7 m2,předsíň 7,4 m2,koupelna 2,5 m2,sklep 1,9 m2,komora 2,7 m2,balkon 2,5 m2 ; celková plocha 61 m2
<br> Podmínky pronájmu bytu:
<br> 0 Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením kvykonatelnosti do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy,přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
<br>.Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu,a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy.Nesplní-li nájemce tento závazek,zvýší se mu počínaje 61.dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného,a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku.Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit
<br>.Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci & předepsané výši
<br>.Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné ve výši stanovené ZMB na 27/29 zasedání,a to 86,43 Kč/mZ/měs.Výše nájemného bude každoročně upravována () míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem <.>
<br>.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
<br> ' Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádné stavební úpravy v bytě
<br> Prohlídka bytu se uskuteční v termínu:
<br> Jírovcova 5 dne 26.05.2020 v době od 8,00 do 8,20 hod <.>
<br> Sraz zájemců o prohlídkuje před vchodem do uvedeného domu <.>
<br> Závaznou písemnou žádost o uzavření nájemní Smlouvy mohou zaslat pouze zájemci,kte...
Záměr obce na pronajem uvolněného běžného obecního bytu Richtrova 5.pdf
BRNO
<br> ÚŘfab městská části neem essa,samo—aoaonmvrcs,nesen sprafívv nasemu answer-ro 35,323 se samo c.s.MCBKGHIGBST4i2320iGSMlGru
<br> Záměr statutárního města Brna,MČ Brno-Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.1,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno-Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje tento záměr MČ Brno-Kohoutovice pronajmout uvolněný běžný obecní byt svěřený do správy MČ Brno—Kohoutovice: Richtrova 5 popis bytu: b.ě.6,3+1,II.podlaží; výtah;
<br> pokoje 20,6 m2,16,1 m2,12 m2 kuchyň 11,8 m2,předsíň 8,2 m2,koupelna 2,6 m2 <,>
<br> lodžie 4,8 m2,sklep 1 m2; celková plocha 78 m2
<br> Podmín roná'mu b tu:
<br> 0 Po podpisu nájemní smlouvy uzavření dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením kvykonatelností do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy,přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
<br>.Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu,a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy.Nesplní—li nájemce tento závazek,zvýší se mu počínaje 61.dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného,a to až do dne prokázání splnění tohoto závazku.Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit
<br>.Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci a předepsané výši
<br>.Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné ve výši stanovené ZMB na 27/29 zasedání,a to 86,43 Kč/mífměs.Výše nájemného bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem <.>
<br>.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
<br>.Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět žádné stavební úpravy v bytě
<br> Prohlídka bytu se uskuteční v termínu:
<br> Richtrova 5 dne 26.05.2020 v době od 10,15 do 10,40 hod <.>
<br> Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do uvedeného domu <.>
<br> Závaznou písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy mohou zaslat pouze z...
Záměr obce na pronajem uvolněného běžného obecního bytu U Velké ceny 12.pdf
BRNO
<br> nalije másrsaa čásn MĚSTA sam,BRŘGsKGE-EGUTGWCE,Gnaea seaávv MAJETKU answer-to se,323 se BRNG e.<.> ;.MCBKOHIMG?4!2620í0$M!Gru
<br> Záměr statutárního města Brna,MČ Brno—Kohoutovice
<br> Statutární město Brno,se sídlem Dominikánské nám.i,602 00 Brno,zastoupené MČ Brno—Kohoutovice,se sídlem Bašného 36,623 00 Brno,zveřejňuje tento záměr MČ Brno—Kohoutovice pronajmout uvolněný běžný obecní byt svěřený do správy MČ Brno-Kohoutovice: U Velké ceny 12 popis bytu: b.č.20,1+1,VII.podlaží; výtah; pokoj 16 m2,kuchyň 8,6 m2,předsíň 3,3 m2,koupelna 1,9 m2,sklep 0,8 m2,lodžie 4,7 m2 celková plocha 36,9 m2
<br> Podmínky pronáimu bytu:
<br>.Po podpisu nájemní smlouvy uzavřeni dohody o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením kvykonatelnosti do 30 dnů po uzavření nájemní smlouvy,přičemž náklady na jeho sepsání hradí nájemce
<br>.Nájemce je povinen provést v evidenci obyvatel změnu trvalého bydliště do pronajatého bytu,a to nejpozději do 60 dnů po uzavření nájemní smlouvy.Nesplní-li nájemce tento závazek,zvýší se mu počínaje 61.dnem po uzavření nájemní smlouvy nájemné na dvojnásobek sjednaného nájemného,ato až do dne prokázání splnění tohoto závazku.Splnění závazku je nájemce povinen pronajímateli písemně doložit
<br>.Splatnost nájemného a záloh na úhradu služeb poskytovaných s užíváním bytu v příslušném měsíci a předepsané výši
<br>.Nájemce se zavazuje platit za nájem bytu pronajímateli nájemné ve výši stanovené ZMB na 27/29 zasedání,a to 86,43 Kč/mzfměs.Výše nájemného bude každoročně upravována o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem <.>
<br>.Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou
<br> ' Po dobu záruky na provedenou rekonstrukci nelze provádět Žádné stavební úpravy v bytě
<br> Prohlídka bytu se uskuteční v termínu:
<br> U Velké ceny 12 dne 26.05.2020 v době od 9,40 do 10,00 hod <.>
<br> Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do uvedeného domu <.>
<br> Závaznou písemnou žádost o uzavření nájemní smlouvy mohou zaslat pouze zájemci,kteří j...

Načteno

edesky.cz/d/3881947

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Kohoutovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz