« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK u plaveckého areálu v Rokycanech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na MK u plaveckého areálu v Rokycanech
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
15.5.2020 spis.zn.: MeRo/12130/OD/20 Ant
<br> č.j.dokumentu: MeRo/12652/OD/20
<br> XXXXXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> jaroslav.anton@rokycany.cz
<br> 21.5.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> VYSSPA SPORTS TECHNOLOGY s.r.o <.>,IČO 27967638,Skladová 2438/6,326 00 Plzeň (dále
<br> jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie
<br> Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující
přechodnou úpravu provozu spočívající v zákazu vjezdu na parkoviště Plaveckého areálu
Rokycany v době od 25.5.2020 do 31.5.2020 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného žadatelem,a to
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude
splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ 3.vydání <.>
<br>
<br>
<br> Odůvodnění
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu
<br> žadatele se souhlasem Policie ČR DI Rokycany.V souladu s ustanovením § 77 odst.5 zákona o
<br> provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k
<br> podá...

Načteno

edesky.cz/d/3881179

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz