« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.tř.č.233 v Radnicích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II.tř.č.233 v Radnicích
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
ID datové schránky: mmfb7hp
<br>
<br>
<br> Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
14.5.2020 spis.zn.:MeRo/12169/OD/20 Bra
<br> č.j.dokumentu: MeRo/12477/OD/20
<br> XXXXX XXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> pavel.brada@rokycany.cz
<br> 20.5.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti
<br> Senergos,a.s <.>,IČO 26915413,Družstevní 452/13a,664 49 Ostopovice (dále jen „žadatel“),se
<br> souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje <,>
<br> územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR DI Rokycany“) <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015
Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,přechodnou úpravu
provozu - dopravně inženýrské opatření na silnici II/233 v Radnicích (ulici Puchmajerova) <,>
v rámci stavby „Radnice,RO,p.č.798,kNN“ <.>
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu,a to v souladu se stanoviskem
Policie ČR DI Rokycany ze dne 11.3.2020 č.j.KRPP-24816/ČJ-2020-030806
a příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat
zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“ 3.vydání.Šířka jízdního pruhu v rámci pracovního
místa XXXX XXX.X,XX m <.>
<br> X.Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uz...

Načteno

edesky.cz/d/3881177

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz