« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Záměr č. 15/2020/ORM - prodej 1/3 spoluvlastnického podílu ppč. 4819/2 v k.ú. Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č. 15/2020/ORM - prodej 1/3 spoluvlastnického podílu ppč. 4819/2 v k.ú. Domažlice
IČO ID datové schránky telefon fax úřední dny
00259047 mmfb7hp 371706101,706111 371706115 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br> MĚSTO ROKYCANY
Odbor rozvoje města
Masarykovo náměstí 1,Střed
337 01 Rokycany
<br>
Město Rokycany zveřejňuje na základě ustanovení § 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v
platném znění,a rozhodnutí Zastupitelstva města Rokycany dne 18.5.2020 pod číslem usnesení
4777 <.>
<br> Z v e ř e j n ě n í i n f o r m a c e
Záměr prodeje
<br>
Město Rokycany zveřejňuje záměr č.15/2020/ORM - prodej 1/3
spoluvlastnického podílu pozemkové parcely p.č.4819/2 – ostatní plocha <,>
ostatní komunikace o výměře 27 m²,v k.ú.Domažlice <,>
městu Domažlice se sídlem náměstí Míru 1,Město,344 01 Domažlice <,>
IČO:00253316
<br> Minimální nabídková cena je 240,- Kč/m² bez DPH,tj.2 160,-Kč <.>
<br> Žadatel současně s prodejem uhradí náklady spojené se zápisem vlastnického práva do katastru
nemovitostí <.>
<br> Pozemek není zatížen věcným břemenem <.>
<br> Zájemce v nabídce uvede své jméno/název,datum narození/identifikační číslo a adresu/sídlo <.>
<br> Své nabídky,připomínky a podněty doručte v uzavřené obálce s nápisem
<br>
<br> „NEOTVÍRAT – záměr číslo 15/2020/ORM“
<br>
<br>
a označené identifikačními údaji podavatele nejpozději 8.6.2020 do 12:00 hodin na podatelnu
Městského úřadu Rokycany:
<br> Městský úřad v Rokycanech
Podatelna
Masarykovo náměstí 1
337 01 Rokycany – Střed
<br>
V případě doručení minimálně jedné nabídky v řádném termínu nebude na nabídky došlé
po termínu brán zřetel.Město Rokycany si vyhrazuje právo přijaté nabídky odmítnout <,>
případně schválený záměr zrušit <.>
<br>
<br>
strana 2
<br> IČO telefon fax úřední dny
257047 (+42) 0181/706 + číslo linky (+42) 0181/722361 pondělí a středa od 7.00 do 17.00 hodin
<br>
<br>
Podrobnější informace lze získat na Městském úřadu Rokycany,odbor rozvoje města,Dana
Mošnová,tel.: 371706203,e-mail: dana.mosnova@rokycany.cz nebo XXXXXXX XXXXXXXX,tel <.>
XXX XXX XXX,e-mail: marcela.bejčkova@rokycany.cz <.>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3881175


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz