« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci pokládky kabelu optické sítě UPC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu v rámci pokládky kabelu optické sítě UPC
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 27.4.2020 spis.zn.: MeRo/11106/OD/20 Bla č.j.dokumentu: MeRo/11117/OD/20 XXXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXX helena.blazkova@rokycany.cz XX.5.2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti VV & J s.r.o <.>,IČO 60837462,Vinařického náměstí 206,375 01 Týn nad Vltavou,kterou zastupuje XXXXX XXXXXXX,nar.XX.X.XXXX,Střížovická 391/2,400 01 Ústí nad Labem (dále jen „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát,s t a n o v í podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující přechodnou úpravu provozu - dopravně inženýrské opatření v rámci pokládky nového vedení optické sítě společnosti UPC v Rokycanech v ulicích Jiráskova,Josefa Růžičky a Lázeňská.Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem.Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu zpracovaného společností SAFEROAD Czech Republic s.r.o <.>,Líně,datum 2020,a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky technických podmínek TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ 3.vydání.Odůvodnění Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,stanovil přechodnou úpravu provozu na základě návrhu žadatele se souhlasem Poli...

Načteno

edesky.cz/d/3845883

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz