« Najít podobné dokumenty

Město Rokycany - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v rámci oprav na dálničních mostech

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Rokycany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích v rámci oprav na dálničních mostech
MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY
<br> Odbor dopravy
<br> Masarykovo náměstí 1,Střed,337 01 Rokycany
<br> se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215
<br>
Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne
27.4.2020 spis.zn.: MeRo/10992/OD/20 Bla
<br> č.j.dokumentu: MeRo/10993/OD/20
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> helena.blazkova@rokycany.cz
<br> 7.5.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br> Městský úřad Rokycany,odbor dopravy,jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu"),na základě žádosti společnosti STRABAG a.s.<,>
<br> Odštěpný závod České Budějovice,IČO 60838744,Na bělidle 198/21,150 00 Praha (dále jen
<br> „žadatel“),se souhlasem dotčeného orgánu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství policie Plzeňského
<br> kraje,územní odbor Rokycany,dopravní inspektorát <,>
<br> s t a n o v í
<br> podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5) zákona o provozu a vyhlášky č.294/2015 Sb.<,>
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,následující přechodnou úpravu
provozu - dopravně inženýrské opatření na silnicích č.III/2342 Sirá – Kařízek,č.III/23210 Těškov –
Mýto,č.III/2323 Svojkovice – Volduchy,č.II/232 Rokycany – Osek,č.II/183 Rokycany – Litohlavy <,>
č.II/605 Rokycany – Ejpovice a č.III/18023 Ejpovice – Tymákov vždy v místě mimoúrovňového
křížení s dálnicí D5 v rámci opravy dálnice v km 48,0 – 61,0 při provádění prací na dálničních mostech <.>
<br> Termín přechodné úpravy provozu je vázán vydáním rozhodnutí o povolení uzavírky dotčených silnic
příslušným silničním správním úřadem <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle předloženého návrhu v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o provozu a jeho prováděcí vyhlášky,a bude splňovat zejména požadavky technických
podmínek TP...

Načteno

edesky.cz/d/3845881

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Rokycany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz