« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Opava, Odbor terénní inspekce (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Opava <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
Č.j.: UKZUZ 062443/2020
Datum: 8.dubna 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Opava <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu služby je Frýdek Místek
nebo Opava <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červen 2020 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Dozor nad plněním povinností na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organizmů
(ŠO) <.>
<br>  Odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných ŠO <.>
 Příprava podkladů pro řízení o mimořádných rostlinolékařských opatřeních <.>
 Místní šetření pro řízení o oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů <.>
 Monitoring a průzkum výskytu ŠO <.>
 Základní detekce a diagnostika ŠO,odběr úředních vzorků <.>
 Dílčí úkony při provádění kontroly rozmnožovacího materiálu <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá p...

Načteno

edesky.cz/d/3823200


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz