« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 833 KB) (PDF, 833 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Vrchní referent/Rada – Odborný referent, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 833 KB) (PDF, 833 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada – Odborný referent <,>
Oddělení zkoušek užitné hodnoty <,>
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 063341/2020
Datum: 8.dubna 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Vrchní referent/Rada – Odborný referent <,>
Oddělení zkoušek užitné hodnoty <,>
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,v pracovním obvodu: Hroznová 63/2,65606
Brno,U jezu 390/3,66442 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  zakládání,vedení a hodnocení odrůdových pokusů s kukuřicí,slunečnicí a čirokem <,>
 příprava podkladů pro založení a vedení pokusů <,>
 odebírání vzorků pro morfologické,chemické a fyzikální rozbory <,>
 hodnocení a zpracování výsledků zkoušek užitné hodnoty
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním
občanství; uvedenou listi...

Načteno

edesky.cz/d/3823199

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz