« Najít podobné dokumenty

Město Louny - Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení "Louny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Louny.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí o prodloužení stavebního povolení "Louny - rekonstrukce kanalizace a vodovodu"
*MULNX00ZP3PZ*
*MULNX00ZP3PZ*
<br> M Ě S T S K Ý Ú Ř A D LO U N Y
odbor životního prostředí
<br> Mírové náměstí 35,440 01 Louny
<br>
Spisová značka: MULN/2111/2020/OZP/RI Louny 30.03.2020
Číslo jednací: MULNCJ 23835/2020
Oprávněná
úřední osoba:
<br>
Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br>
<br>
<br>
<br> Sídlo:
<br> Telefon:
E-mail:
<br> Pod Nemocnicí 2379
440 01 Louny
415 621 268
i.rozborova@mulouny.cz
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
Výroková část
veřejnou vyhláškou
<br>
<br> Městský úřad Louny,odbor životního prostředí příslušný podle § 10 a 11 odst.1 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle § 61 odst.1 písm.c) a § 66 odst.1 zákona č <.>
128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,§ 2 odst.1 zákona č.314/2002 Sb <.>,o
stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst.2 písm.c) a § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o
vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,dále jako speciální
stavební úřad podle § 15 odst.4 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„vodoprávní úřad“) ve vodoprávním řízení posoudil žádost o prodloužení platnosti stavebního
povolení vodního díla,kterou dne 22.11.2019 podala právnická osoba - Severočeská vodárenská
společnost,a.s <.>,IČ 49099469,Přítkovská 1689/14,Trnovany,415 01 Teplice zastoupená
společností Severočeské vodovody a kanalizace,a.s <.>,IČ 49099451,Přítkovská 1689/14,Trnovany <,>
415 01 Teplice 1 (dále jen „žadatel“) <.>
<br>
Na základě tohoto posouzení
<br> I.p r o d l u ž u j e podle § 115 odst.4 stavebního zákona
<br>
<br> platnost stavebního povolení na stavbu „Louny,5.května,Elišky Krásnohorské – rekonstrukce
kanalizace a vodovodu“ v katastrálním území Louny na p.p.č.4916/1,4922/1,4923,4924,4980/1 <,>
které bylo vydáno dne 19.02.2018 pod č.j.MULNCJ 12199/2018 (nabytí právní moci dn...

Načteno

edesky.cz/d/3734019

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Louny      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz