« Najít podobné dokumenty

Jihočeský kraj - Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027" č. 171/2020 vyvěšeno dne: 17.03.2020 Datum sejmutí: 02.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Jihočeský kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha Závěr zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027"
Odbor posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
<br> Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
posta@mzp.cz
ISDS: 9gsaax4
www.mzp.cz
<br> 1/7
<br> Praha dne 11.března 2020
Č.j.: MZP/2020/710/1267
Vyřizuje: Ing.Ondrová
Tel.: 267 122 486
E-mail: Barbora.Ondrova@mzp.cz
<br> Rozdělovník
<br> ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ
<br> podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů
<br> na životní prostředí),ve znění pozdějších předpisů
<br> Identifikační údaje:
<br> Název: „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027“
<br> Charakter koncepce:
<br> Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 – 2027 (dále také „koncepce“)
je hlavním nástrojem pro realizaci Společné zemědělské politiky na úrovni členských zemí EU <.>
Definuje priority a opatření pro čerpání podpory z Evropského zemědělského záručního fondu
(EZZF) a Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v návrhovém období <.>
Návrh koncepce se stane předmětem dialogu s příslušnými orgány Evropské komise,na jehož
základě budou stanoveny konkrétní podmínky čerpání prostředků z EZZF a EZFRV <.>
<br> Účelem koncepce je stanovit podmínky pro naplňování cílů Společné zemědělské politiky
v České republice s cílem dalšího zlepšení trvale udržitelného rozvoje zemědělství <,>
potravinářství a venkovských oblastí.Obecné cíle Společné zemědělské politiky se zaměřují
na ekonomickou životaschopnost,odolnost a příjmy zemědělských podniků,na lepší
environmentální a klimatickou výkonnost a na silnější socioekonomickou strukturu
venkovských oblastí.Kromě toho je průřezovým cílem podpora znalostí,inovací a digitalizace
v zemědělství a venkovských oblastech <.>
<br> Nová Společná zemědělská politika bude sledovat následující specifické cíle:
<br> a) podporu životaschopného zemědělského příjmu a odolnosti na celém území EU a podporu
z...
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci "Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021-2027
KRAJSKÝ ÚŘAD
JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví
Oddělení ochrany přírody,ZPF,SEA a CITES
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
<br>
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČ: 70890650
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIČ: CZ70890650
<br>
<br>
Zveřejnění informace o závěru zjišťovacího řízení ke koncepci
„Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027“
<br>
Krajský úřad - Jihočeský kraj,odbor životního prostředí,zemědělství a lesnictví obdržel dne 16.března 2020
závěr zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027“ <.>
Tento závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o
změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o posuzování vlivů na
životní prostředí),vydalo na základě oznámení koncepce,písemných vyjádření dotčených správních úřadů <,>
dotčených územních samosprávných celků,veřejnosti a kritérií uvedených v příloze č.8 k tomuto zákonu
Ministerstvo životního prostředí,odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC,Vršovická 65,100 10 Praha
10 - Vršovice,které je u této koncepce příslušným úřadem k posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu §
21 písm.d) citovaného zákona <.>
<br> Krajský úřad - Jihočeský kraj zveřejňuje podle § 16 odst.1 písm.b) zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí,informaci Ministerstva životního prostředí o závěru a závěr zjišťovacího řízení k oznámení
koncepce „Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2021 - 2027“ podle § 10d cit.zákona <.>
<br> Oznamujeme,že do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout,činit si výpisy či kopie v pracovních dnech: po,st
8-16.30 hod.; út,čt,pá 8-14 hod.po telefonické dohodě - Ing.Novotná,386 720 772,odbor životního prostředí <,>
zemědělství a lesnictví Krajského úřadu – Jihočeského kraje,pracoviště ul.B.Němcové 49/3,č.dveří 311 <.>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/3719987

Meta

EIA   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Jihočeský kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz