« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bystrc - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Větrná - 25. březen 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bystrc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyvěšeno: 25.3.2020  Sňato: 10.4.2020
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0405322/2019 VYŘIZUJE: Ing.Vlastimil.Vosinek Brno 24.03.2020
<br> Č.J.: MMB/0405322-1/2019/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy <,>
<br> ulice Větrná,instalace VDZ,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy
<br> provozu,Brno – Bystrc <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br> Ulice Větrná,Brno – instalace VDZ pro parkování,změna dopravního značení,změna
<br> organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikace III.třídy,ulice Větrná,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo 02.1 pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,pod názvem akce
<br> „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE VĚTRNÁ – MK,formát A4,měřítko 1:500,č.zakázky 1022 – 2019
<br> datum: září 2019,zpracované společností Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem Renneská třída
<br> 787/1a,639 00 Brno-Štýřice,IČO: 60733098,s vydáním souhlasného vyjádření dotčeného orgánu <,>
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venko...
Mapa
UL.VĚTRNÁ - MK
<br> 10 LTLZÍQXAÍ m) Q
<br> = Hélios-L “ W L 1xV10b(_275X215mj
<br> Lil' 301-2“fo THAT Wim :* Odbor a L Kounioma F gn 67 samo
<br> \“ "C 80
<br> Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována _ V.„_ _.<.> -_- na základě požadavku MMB— 0D a po podnětu PČR,<,> ' " ' /1p ) se souhlasem UMC Brno- Bystrc za účelem instalace - ' ' * / '$? (5 O vodorovného dopravního značení na parkovišti v soulad ' ' \' 0 $% $ 5 CSN 73 6056,Vyhláškou c.398/2009 Sb.Nedojde i ' k úbytku parkovacích míst <.>
<br> Veškeré stávající vodorovné dopravní značení,které
<br> „ ' není znázorneno v této výkresové dokumentaci a které POLICIE CESKÉ REPUBUKY překáží instalaci nového VDZ,musí být před realizací tohoto výkresu Odstraněno <.>
<br> DZ bude realizováno dle TP 65 a TP 133 <.>
<br> Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
<br> Odsouhlaseno dne: 2 fi 419- 2019
<br>,L E G E N D A : Pod č.j.: KRPB— “2.44'308 - 11 [ČJ-201? -0600D|,<.> „.<.>.<.> O' 31 „ _1a_ _ DOPRAVNIZNACENISTAVAJICI Dle ' ř 577 zákona č.361/2000 Sb.31 / _Vjalř ? DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ ' " msta ova
<br> / Instaloval Podpis: *“ toa)— za 51 %s1_ 1a DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ
<br> ')fisu !I'ill
<br> VEDOUCÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACDVAL KONTROLovAL.<.> Brněnské ING.A.HAVLÍČEK Z.MAREČKOVÁ :.MAREČKOVÁ mom.FERNICA až komunikace <% dať/W dóz/W / „EL—„Gay ÚTVAR DOPRAVNIHO lNŽENÝRsTVí DBJEDNATEL DOKUMENTACE- STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO DATUM ZÁŘÍ 2019 NÁZEv AKCE: FORMÁT A4 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ srupEň “ ' MĚŘÍTKO 1:snu ULICE VETRNA - MK Šum“ mmm
<br> ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ 02.1
<br> NÁZEv VÝKRESU: ČÍSLO PARÉ čÍSLO VÝKRESUI

Načteno

edesky.cz/d/3718511

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bystrc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz