« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Bohunice - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci Ulice Ukrajinská, veřejně přístupná účelová komunikace, Brno, změna organizace dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Bohunice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

BB 2685 20 priloha Ukrajinska
UL.- UKRAJINSKÁ ÚK
<br> AU)
<br> iZBa
<br> Statutární město Brno
<br> Doručeno: 28.01.2020 MMB/0046907/2020 115ty:1 př'ilohy:
<br> ! % &
<br> druh: svazek dokumentace
<br> "|| | ||||| Iiilliiliillliliiilil
<br> mmb1e577362cb6
<br> if!
<br> _ 3 Ukrajinská-ÚK :? o o asf S Š __,„.3 N; __ g; a T\ ÍVÚĚÝÚMW \ /J;_LIII „.'- „"-i _i _ L E G E N D A : O a 1 4,<,> _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ »|-.<.> „ ($) \Q 0 51 ť__v_1e:_ _! DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ ( <_ - „ „ „ | | „.msta ov * '— “ mw-.ř * % nsia ovat $"" " (>) Bi e i „v _1a_ _ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ „'\Iglrfuni ;' / Wisllalnl _,( ) _ _ r_j POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VEnoucÍ ÚDI GENER.PROJEKTANT WPRACDVAL KONTROLOVAL.<.> Brněnské Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje ING.A.)ýAVLÍčEK ING.'Z.BĚLDCH ING.IZ.BĚLDCH mg;.BEDÁŘ [Tlž komunikace Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BD %? M ' ] uwaa DOPRAVNÍHO mžanýaswr Pozn.: Výkresová dokumentace byla vypracována na základě :._- '.<.> -— podnětu správy BKOM a starosty MČ Bohunice.Odsouhiaseno dne: 2 8 -m- 2820 2212312:sz DOKUMENTACE.STATUTARNI MESTO BRNO ( DOATUDŽI LEDEN 2020 Požadavkem je instalace V 12a na kolmé parkovací stání.Pod č-.KRPB_ 2."101 „1 _ 4,ČJ_20 -0600D| =,_,F “""“ *“ Důvodem je,že se v místě nachází vodni hydrant,'l" 3 20 D 0 P RAV N 1 2 N A C E N ! STUPEN který využívají HZS.Dle Maa-m : : MĚŘÍTKO 1:500 _ gr? zákona č.361/2000 Sb.U |" U KRAJ I "SKA ' U K č.zmízxv DZ bude realizovano podle TP 65 a TP 133.—,&' „jf / „na waEsu: ČÍSLO PARÉ ČÍSLO VÝKRESU Podpis: ke INSTALACE oz č.v 122.01.1 |
<br> ETWJOW'Í/ fm.3 mm
BB5685 20 Ukrajinska VPUK OOP
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> Č.J.: MMB/0138679/2020/HA VYŘIZUJE: XXXXXX XXXXX,DiS.Brno XX.X.XXXX
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0046907/2020/4
<br>
<br> TEL:
<br> E-MAIL:
542 174 510
<br> handl.martin@brno.cz
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br>
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ul.Ukrajinská,Brno (MČ Bohunice)
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br> Ulice Ukrajinská,veřejně přístupná účelová komunikace,Brno,změna organizace dopravy a
<br> změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst.6
<br> zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
<br> (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na
<br> základě dne 28.1.2020 podaného návrhu místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně
<br> přístupné účelové komunikaci,ul.Ukrajinská,Brno,společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,se sídlem
<br> Renneská třída 787/1a,639 00 Brno - Štýřice,formou výkresu č.01.1,s názvem „INSTALACE DZ č <.>
<br> V 12a“,pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ UL.UKRAJINSKÁ - ÚK“,zpracovaného společností
<br> Brněnské komunikace a.s <.>,IČO: 60733098,s datem leden 2020,formát 1 A3,měřítko 1:500 <,>
<br> doplněný vyjádřením dotčeného orgánu Policie České republiky,Krajské ředitelství policie
<br> Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno –
<br> venkov,pod č.j.: KRPB-23391-1/ČJ-2020-0600DI,ze dne 28.1.2020,podle ustanovení § 77 odst.1
<br> písm.c) zákona o silničním provozu
...

Načteno

edesky.cz/d/3718509

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Bohunice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz