« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dětřichov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (247.35 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov číslo 1/2020 <,>
<br>
<br> o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na
<br> území obce Dětřichov
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením č.1./2020
usneslo vydat na základě § 17 odst.2 zákona č.185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně
některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84
odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších
předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“) <.>
<br>
Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
Tato vyhláška stanovuje systém shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dětřichov,včetně nakládání
se stavebním odpadem1) <.>
<br>
Čl.2
<br> Třídění komunálního odpadu
<br>
1) Komunální odpad se třídí na složky:
<br>
a) Biologické odpady rostlinného původu <,>
b) Papír <,>
c) Plasty včetně PET lahví <,>
d) Nápojové kartóny <,>
e) Sklo čiré
f) Sklo barevné
g) Jedlé oleje a tuky
h) Kovy <,>
i) Nebezpečné odpady <,>
j) Objemný odpad <,>
k) Směsný komunální odpad <.>
<br>
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném
<br> vytřídění podle odstavce 1 písm.a),b),c),d),e),f),g),h a i) <.>
<br>
Čl.3
<br>
1) Vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb <.>,kterou se stanoví Katalog odpadů,Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu,dovozu a tranzitu odpadů a postup při
udělování souhlasu k vývozu,dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
<br>
<br>
<br>
Shromažďování tříděného odpadu
<br> 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob a sběrných pytlů <.>
<br> 2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz