« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - O místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (206.08 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
<br>
Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.2/2020 <,>
<br> o místním poplatku ze psů
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením
<br> č.1/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm <.>
<br> d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dětřichov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník a předmět poplatku
<br> (1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je
<br> přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).1
<br> (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.2
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30
<br> dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího
<br> tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti
<br> (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
<br> (3) V ohlášení poplatník uvede3
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br>
1 § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
3 § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
doručování; právnická osoba uvede též osoby,k...

Načteno

edesky.cz/d/3678407


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz