« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - O místním poplatku z pobytu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (249.57 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Dětřichov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.4/2020 <,>
<br> o místním poplatku z pobytu
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Opatovec se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením
<br> č.2 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dětřichov touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Dětřichov.1
<br> Čl.2
<br> Předmět,poplatník a plátce poplatku
<br> (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních
<br> dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je
<br> na základě zákona omezována osobní svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3) Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je
<br> povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br>
<br>
1 § 15 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 3a zákona o místních poplatcích
3 § 3 zákona o místních poplatcích
4 § 3f zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 30 dnů od zahájení
<br> činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce
<br> ohlásí správci poplatku ve lhůtě 30 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz