« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - o místním poplatku ze vstupného.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (204.43 Kb)
O B E C D Ě T Ř I C H O V
Dětřichov 46,568 02 Svitavy,tel.: 461 593 140,IČO: 00276561
<br> E-mail: starosta.detrichov@seznam.cz
<br> www.obecdetrichov.cz
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Dětřichov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Dětřichov č.3/2020 <,>
<br> o místním poplatku ze vstupného
<br> Zastupitelstvo obce Opatovec se na svém zasedání dne 27.01.2020 usnesením
<br> č.3 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d)
<br> a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění
<br> pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Dětřichov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen
<br> „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad <.>
<br> (3)
<br> Čl.2
<br> Předmět poplatku a poplatník
<br> (1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní,sportovní,prodejní nebo
<br> reklamní akce,sníženého o daň z přidané hodnoty,je-li v ceně vstupného obsažena.1
<br> (2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby,které akci pořádají.2
<br> (3)
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit pořádání akce správci poplatku nejpozději 5 dnů před jejím
<br> konáním <.>
<br> (2) V ohlášení poplatník dále uvede3
<br>
1 § 6 odst.1 zákona o místních poplatcích
2 § 6 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br>
<br>
a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li
<br> přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro
<br> doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny
<br> jednat v poplatkových věcech <,>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů
<br> těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností <,>
<br> v příp...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz