« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - Informace GDPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (471.28 Kb)
Příloha č,8
směrnice č: 2/2018
<br> lNFoRMACE o zPRAcoVÁNÍ osoBNÍcH ÚDAJŮ fyzických osob-občanů
obecniúřad Dětřichov
lčo: 00276561
Dlč; cz002-16561
ADRESA: Dětřichov 46,568 02 Dětřichov
dálejen,<,> obecniúřad"),jakožto správce osobnich údajů,tímto informuje občany - í}zické osoby (dále jen
<,>,subjek údaiů") o způsobu a rozsahu zpracování jejich osobních údajů ze §trany obecního úřadu jako
orgánu úžemní samosprávy a orgánu Veřejné moci,Včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejícich se
zpracováním jejich osobních údajŮ obecním úřadem <.>
<br> obecní úřad zpracovává osobní údaje V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 20161679
ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fvzických osob V souvislosti se zpracováním osobních údajŮ a o Volném
pohybu těchto údajů a o zrušení5měrnice 95/46lEs (obecné nařízenío ochraně osobních údajů; dále jen
<br>,<,> GDPR") a dále V souladu s relevantními právními předpisy České republiky V oblasti ochrany osobních údajů <.>
<br> obecní úřad shromažd'uje a zpracovává osobní údaje pouze v50uladu 5e stanovenými účely
a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu <.>
<br> Účel a právnízáklad pro zpra.ování osobníGh údajů
obecní úřad získává osobni údaje výhradně ze základních registrů v 50uladu se zákonem č.111/2009 sb <.>,o
základních registrech,ve zněni pozdějších předpisů <.>
obecni úřad zpracovává takto získané o5obní údaje \^tihradně pro V,ýkon činností orgánu územni samospráVy
a or8ánu Veřejné moci <.>
obecní úřad uchovává osobni údaje po dobu stanovenou obecné záVaznými piedpisy České republiky Včetně
skartační lhůty <.>
Získání a zpracování osobních údajů nad rozsah a účel uvedený Výše Vyžaduje souhla§ sUbjektu údajů <,>
zpracovatelé a příjemci
osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kíom obecního úřadu zpracovávány také
exteřními subjekty,a to na základě smluv o zpracováni osobních údajů uzavřených V souladu s GDPR,obecní
úřad nevyužíVá žádného externího zpracovatele <,>
<br> obecni úř...

Načteno

edesky.cz/d/3678404

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz