« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - směrnice GDPR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (1561.65 Kb)
Směrnice 2/2018
ochrana zpracovávaných osobních údajů a XXX a pokyny pro práci s lT
<br> V souladu s ustanovením § 110 odst.(3) a odst.(4) písm.e) zákona č- 128/2000 sb,<,> o obcich (obec ní zříze ní) <,>
Ve zněnípozdějších předpi§ů (dálejen,<,> zákon o obcích"),vydáVá starosta:
obce Dětřichov
lčo: 00276561
otč: czoo276561
ADRESA: Dětřichov 46,568 02 Dětřichov
tuto směrnici,která je záVazná pro osoby a pracovníky obecního úřadu Dětřichov (dále jen,<,> obecníúřad"):
<br> 1.Úvodní ustanovení a pŮsobnost
1,1,Na základě ustanovení § 248 a § 302 zákona č.26212006 sb <.>,zákoníku práce,ve znění pozdějších
<br> předpisů,zákona č.101/2000 sb <.>,o ochraně osobních údajů,ve zněnípozdějších předpisů,a Nařízení
EVropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 (dd le XXX,<,> Nořízení GDPR"),V platném zněníje Vydána
tato směrnice upravující pravidla pro ochranu osobních údajů občanů Dětřichova,zaměstnanců
obecního úřadu a dalších fyzických osob,které mu byly poskytnuty kjehovyužití <,>
<br> 1.2.směrnice je V souladu se základními principy GDPR,kten/mi jsou: zákonnost,konkrétnost a
transparentnost,ÚČelové omezenÍ,minimalizace údajů,přesnost,omezení uloŽenÍ,integrita a
důvěrnost,zodpovědný přístup a prokázání souladu <.>
<br> 2.základní poiínv
V souladu Nařízenim GDPR mají dále uvedené pojmy tento význam:
osobním údaiem je jakýkoli údaj,z něhož lze přímo či nepřímo zjistit identitu určité fyzické oso by -,<,> subiektu
údajů",iakýkoli údaitýkaiicí 5e této osobY <.>
zvláštní kategorií údajů (dříVe citlivé údaje) se rozumí osobní údaje takového charakteru,které mohou
subjekt sám o 5obě poškodit ve společnosti,V zaměstnání či jinde,nebo mohou zapříčinitjeho diskriminaci <,>
<,> ledná 5e o údaje zahrnující informace o:
<br>.národno§tním,rasovém nebo etnickém původu <,>
<br>.politických postojích,členství V politických stranách či hnutích nebo odborových či
zaměstnaneckých organizacích <,>
<br>.nábožen5kémčifilozofickémpřesvědčení <,>
<br>.trestné činnosti <,>
<br>.zdravotním stavu <,>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3678403


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz