« Najít podobné dokumenty

Obec Dětřichov (Svitavy) - zápis + usnesení 8/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dětřichov (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument: pdf (384.86 Kb)
Zasedání obecního zastupitelstva
Číslo: 08
<br> Datum: 27.05.2019
<br> Zápis:
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> XXXXX XXXXXXX,XXXXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: XXXXX XXXXXX,XXXXXXXX XXXXXX
<br>
Hosté: XXXXXXXXX XXXXXXXX
<br>
Ověřovatelé zápisu: XXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Zapisovatel zápisu: XXXXX XXXXXX
<br> Schváleno X hlasy
<br>
Program:
<br> 1) Pozemky
<br> 2) Závěrečný účet za rok 2018
<br> 3) Smlouva o poskytnutí dotace -Pardubický kraj
<br> 4) Různé
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad1)
<br> Manželé Drdlovi požádali o pronájem části pozemkové parcely parcelní číslo 290/2 o
<br> výměře 52 m
2
<,>
<br> 289/1 o výměře 179 m
<br> 2
<,> 2637 o výměře 47 m
<br> 2
a stavební parcely parcelní číslo 18
<br> o výměře 248 m
2
<.> Cena za pronájem 5,- Kč za 100 m
<br> 2
doba pronájmu neurčitá <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Manželé Mařákovi znova požádali o prodej či pronájem části pozemkové parcely parcelní
<br> číslo 1382/1 o výměře cca 370 m
2
<.>
<br> Zastupitelé zamítají vyhlášení záměru pronájmu i prodeje.Parcela bude volně přístupná <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
aadd22))
<br> ZZaassttuuppiitteelléé pprroojjeeddnnaallii ZZáávvěěrreeččnnýý úúččeett zzaa rrookk 22001188 OObbccee ii MMaatteeřřsskkéé šškkoollyy DDěěttřřiicchhoovv
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
ad3)
<br> Zastupitelé projednali smlouvu o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova
<br> „Podpora místní prodejny“.Celková částka neinvestiční dotace je 28 000,- Kč <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
<br>
ad4)
Pan Žilinčík požádal o záštitu nad tenisovým turnajem,který se bude konat dne
<br> 22.06.2018 <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
Zastupitelé projednali stížnosti některých chatařů v lokalitě u Kösslerů <.>
<br> Pro objektivní posouzení žádosti si zastupitelé uspořádají neveřejnou schůzku na místě samém <.>
<br> Schváleno 7 hlasy
<br>
<br>
Usnesení: číslo 08/2019
<br> Zastupitelstvo obce Dětřichov na svém řádném zasedání z...

Načteno

edesky.cz/d/3678400

Meta

Pronájem   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Dětřichov (Svitavy)
21. 04. 2020
07. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
02. 04. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Dětřichov (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz